TAILIEUCHUNG - ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 – ĐỀ SỐ 14

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12 – đề số 14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - ĐỀ SỐ 14 Thời gian làm bài 60 phút PHẦN I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 32 câu từ câu 1 đến câu 32 I. Dao động cơ 6 câu Câu 1. Trong dao động điều hoà tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ. tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ. tốc biến đổi điều hoà sớm pha y với li độ. tốc biến đổi điều hoà chậm pha y với li độ. Câu 2. Một vật dao động điều hoà trong 4 s vật thực hiện được 4 dao động và đi được quãng đường 64cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. x 4cos 2nt - n 2 cm. B. x 8cos 2nt n 2 cm. C. x 2cos 4nt n cm. D. x 4cos 4nt n cm. Câu 3. Một vật dao động điều hoà với chu kỳ 6s thì động năng biến thiên với chu kỳ A. 2 s B. 0 C. 12 s D. 3 s Câu 4. Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 8 dao động trong thời gian At. Nếu thay đổi chiều dài đi một lượng 0 7 m thì trong khoảng thời gian At đó nó thực hiện được 6 dao động. Chiều dài ban đầu l là A. 0 9 m. B. 1 2 m. C. 1 6 m. D. 2 5 m. Câu 5. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là A. A 2 cm. B. A 3 cm. C. A 5 cm. D. A 21 cm. Câu 6. Một vật dao động điều hoà với phương trình x 8cos 4nt y cm. Biết ở thời điểm t vật chuyển động theo chiều dương qua li độ x 4cm. Sau thời điểm đó -1 s li độ và chiều chuyển động của vật là B. x 0 và chuyển động theo chiều âm. D. x A 3 cm và chuyển động theo chiều dương. A. x A 3 cm và chuyển động theo chiều âm C. x 0 và chuyển động theo chiều dương. II. Sóng cơ 4 câu Câu 7. Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng A. tăng 4 lần C. không đổi . . . t Câu 8. Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u 8cos2n I B. tăng 2 lần D. giảm 2 lần. X ì . .ì .ì - I mm trong đó x tính bằng cm t tính bằng D. T 1 s. giây. Chu kì của sóng là. A. T 0 1 s B. T 50 s C. T 8 s

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.