TAILIEUCHUNG - Hướng Dẫn Sử dụng Dụng Cụ Đo tốc Độ Bằng Laser SKF TMRT 1 và TMRT 1Ex

Đặc điểm chung Bộ dụng cụ đo tốc độ vòng quay bằng laser của SKF có nét đặc biệt là màn hình LCD lớn theo phương đứng do đó dễ nhìn thấy trong tất cả các ứng dụng. Dụng cụ này có chức năng đảo ngược màn hình cho phép thể hiện giá trị ở phương thuận tiện cho người sử dụng, ví dụ khi hướng dụng cụ xuống máy móc nằm bên dưới. Chức năng đảo ngược màn hình làm cho tính linh hoạt vận hành của thiết bị cao hơn trong hầu hết các ứng dụng khó tiếp. | Hướng Dân Sử dung Dụng Cụ Đo toc Độ Bang Laser SKF TMRT 1 va TMRT 1Ex Đặc điểm chung Bộ dụng cụ đo tốc độ vong quay bang laser cua SKF có nét đặc biệt là màn hình LCD lớn theo phương đứng do đó dé nhìn thấy trong tất ca cac ứng dung. Dung cu nay co chức nang đao ngứơc man hình cho phép thê hiện gia trị ơ phương thuận tiện cho ngứơi sứ dung ví du khi hương dung cu xuong may moc nam bén dứơi. Chức nang đao ngứơc man hình lam cho tính linh hoat vân hanh cua thiết bị cao hơn trong hau hết cac ứng dung kho tiếp cạn. Tia laser quang hoc co tính nang hoat đông nOi bat hơn nhứng dung cu đo toe đo khong tiếp xuc thong thứơng khac. Dung cu cung đứơc đính kém đau noi đé đo tiếp xuc toc đo vong quay va van toe dai. Ngoai ra con co tính nang ghi nhạn toe đo lơn nhất va nho nhat va chế đo tính van toe trung bình. Cac khuyến cao an toan Luon luon đoc va tuan thu cac hứơng dan sứ dung. Dung cu sử dung tia lasér co nang lứơng đau ra nho hơn 1 mW. KhOng chiếu tia lasér vao mat. Khong thao dung cu ra đế điéu chỉnh tia lasér. Khi sứa chứa nén lién lac SKF. Cac tính nang cua dung cu TMTR 1 va TMRT 1Ex . Xém hình vé ơ trang cuoíi . Tính nang va đac điểm ky that man hình Man hình Tính nang man hình Thê hién xac định muc tiéu Thê hién Pin yếu Biéu tứơng chức nang man hình 5 chứ soi théo phứơng đứng co thê đao ngứơc co co lứa chon loai thé hién trén man hình Điều khiển - 3 nut bấm Bật tat chế độ thong thường Bật tật chế độ đao chiều Điều khiên chường trình Cong tậc tậc đOng kềp mui tền chỉ lền Cong tậc tậc đOng kềp mui tền chỉ xuong Lựậ chon chế đo chường trình cung chung vời nut ấn Up Down Hề thống quang hoc- Laser Dậy quang hộc GOc hoật động NguOn sáng 50mm - 2000mm - 80 Tiậ lậSềr điềm đo cấp II Day đo Chế đo đo - Bằng quậng hoc v phut vậ v giậy cung đếm vậ tính khoậng thời giận - Quậ đậu noi tiếp xuc vong phut vậ v giậy mềt yậrds fềềt phut vậ giậy - Đo khoậng thời giận tính thềo giậy giựậ hậi tín hiều chu ky - Đậc tính ghi nhận toc đo lờn nhất nho nhất hậy trung bình. Dấy tốc đố Chế đo

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.