TAILIEUCHUNG - Luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 bộ quốc phòng – 3

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của Xí nghiệp được tổ chức theo mô hình hạch toán kế toán phụ thuộc và sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . Theo mô hình này, Xí nghiệp tổ chức một Ban tài chính tập trung để thực hiện toàn bộ công tác kế toán . Ngoài ra bố trí hướng dẫn nhân viên phân xưởng thực hiện hạch toán ban đầu , thu thập số liệu một cách đơn giản , chấm công hàng ngày và chuyển số liệu cho ban Tài. | Sơ Đồ 08 Quy Trình Công Nghệ Của Xí Nghiệp 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của Xí nghiệp được tổ chức theo mô hình hạch toán kế toán phụ thuộc và sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . Theo mô hình này Xí nghiệp tổ chức một Ban tài chính tập trung để thực hiện toàn bộ công tác kế toán . Ngoài ra bố trí hướng dẫn nhân viên phân xưởng thực hiện hạch toán ban đầu thu thập số liệu một cách đơn giản chấm công hàng ngày và chuyển số liệu cho ban Tài chính theo sự phân cấp của Công ty bộ máy của Xí nghiệp 22 được sự chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ của phòng kế toán Công ty 22. - Phòng kế toán Tài chính của Công ty Có nhiệm vụ hạch toán tổng hợp theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các Xí nghiệp thành viên thông qua Ban tài chính của Xí nghiệp 49 - Ban Tài chính ở các Xí nghiệp thành viên Làm nhiệm vụ hạch toán tổng hợp chi tiết thu thập chứng từ kiểm tra phân loại chứng từ và tính giá thành sản phẩm cấp phát tiền lương cho Cán bộ công nhân viên . cuối các quý lập báo cáo kế toán lên Công ty . Sơ Đồ 09 Tổ Chức Lao Động Kế Toán Và Phần Hành Kế Toán Chức năng nhiệm vụ của từng người - Trưởng ban tài chính Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ kiểm tra tính toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh lập báo cáo kế toán - Kế toán tiền mặt và quỹ tiền mặt Chuyên theo dõi tình hình tăng giảm về tiền mặt tại Xí nghiệp. - Kế toán tìa sản cố định và vật tư nguyên vật liệu Kế toán tài sản cố định Theo dõi tình hình biến động của tài sản cố định tiến hành trích khấu hao cơ bản và kế hoạch sưa chữa lớn hàng tháng hàng kỳ. 50 Kế toán vật tư và nguyên vật liệu Theo dõi tình hình xuất nhập tồn kho NVL. - Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm Có nhiệm vụ tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm. - Kế toán thanh toán công nợ và tiền lương BHXH BHYT KPCĐ Chuyên theo dõi tình hình thanh toán công nợ đối với khách hàng và nội bộ đối với Công ty. Thanh toán và theo dõi Chi phí tiền lương và các khoản khác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.