TAILIEUCHUNG - Giáo trình- Tự động hóa quá trình nhiệt-p2-chương 1

Chương 1: Những vấn đề chung Nhiệm vụ của hệ thống điều chỉnh là giữ ổn định một đại lượng điều chỉnh nào đó bằng cách tác động lên đối tượng thông qua cơ quan điều chỉnh | Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN II PHẦN II CÁC THIẾT BỊ ĐIÊU CHỈNH TỤĐỘNG CHƯƠNG 1 nhũng vần đe chung CHƯƠNG 2 CAC BỘ ĐIÊU CHỈNH TAC ĐỘNG TRũC TIEP CHƯƠNG 3 CAC BỘ ĐIÊU CHỈNH TAC ĐỘNG GIAN TIEP CHƯƠNG 4 ƯNG DUNG VI XỬLÝ trong điêu khiên ĩỰĐỘNG 93 Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN II CHƯƠNG 1 nhũng vân đe chung Nhiệm vu cua hệ thống điều chỉnh là giữ ôn định mốt đai lượng điều chỉnh nào đo bằng càch tàc đống lền đối tượng thống qua cợ quan điều chỉnh. Khi xuất hiện sai lệch cua đai lượng điều chỉnh BĐC se tac đống lền đối tượng theo hưỢng đữa đai lượng điều chỉnh tra về gia trị ban đấu. Tac đống điều chỉnh nay co thề mang tính quy luất định trược. Mối quan hề toan hoc giưa tac đống điều chỉnh đấu ra cua BĐC Y va đố sai lềch cua đai lượng điều chỉnh đấu vao cua BĐC X goi la qui luất điều chỉnh. Trong cống nghiềp đề đat được chất lượng điều chỉnh cao đối vợi mối đai lượng điều chỉnh phai xac định cho BĐC mốt qui luất điều chỉnh thích hợp Các bộ điều chỉnh lý tưởng la cac BĐC ma chỉ co 1 qui luất Bố điều chỉnh ty lề P la BĐC thực hiền theo qui luất Y -KP . X Ham truyền đạt đặc tênh tồn sô đặc tênh thài gian cua BĐC ty lệ hoan toàn giống mốt kháu ty lệ Y -Kp . X Kp la hề số ty lề va cung la thống số cua bố điều chỉnh P Wp p Y -KP Wp i -Kp Kp . ein Đằc tính tĩnh ợ chề đố xac lấp Tưc la thống số giư luốn gia trị yều cấu 1 lượng nao đo - đố khống đống đều cua BĐC Ytb . 1 s K là hề số tĩnh cua BĐC Đằc tính biền đố pha W i p Đằc tính thợi gian Ham qua đố khi X 1 t Y t - KP tb 94 Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN II X 1 t t -Kp Y t t Kp Jm Re Wp iffl Bố điệu chỉnh tính phân I là BĐC thực hiện theo qui luât r Y -Ki í Xdt - dY . -Ki .X L dt 1 Đây la BĐC phi tính thực hiện qua trình đ c phi tĩnh không có sai lệch dư Tốc độ chuyển dịch cua cờ quan điệu chỉnh ty lệ vời độ sai lệch cua TSĐC Ki - hệ số ty lệ và Y Hàm truyện WI P X - íKj Kị P - Kị ia a Đặc tính tĩnh Bố điệu chỉnh luốn luốn giự thống số rà đung yệu câu dY Khi X const 1 r dt Hàm quà đố Y t - Ki

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.