TAILIEUCHUNG - ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 – ĐỀ SỐ 10

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12 – đề số 10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - ĐỀ SỐ 10 Thời gian làm bài 60 phút Phần chung từ câu 1 đến câu 32 Câu 1. Một vật dao động điều hoà có phương trình x 5 cos 2- - cm. Li độ của vật lúc t 1 s là A. 5 cm B. 2 5 cm C. 2 5 5 3 cm D. -5 cm Câu 2. Một vật dao động điều hoà với chu kì T n s khi qua vị trí cân bằng tốc độ của vật là 10 cm s. Biên độ của vật có giá trị nào sau đây A. 10 cm B. 5 cm C. 2 5 cm D. 5n cm Câu 3. Một vật dao động điều hoà với biện độ A. Tại thời điểm động năng của vật bằng ba lần thế năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn bằng bao nhiêu A A u AVã _ r A n A _ A. cm B. - cm C. D. Ị cm 2 2 3 V2 Câu 4 . Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng CD quanh vị trí cân bằng O. Trong giai đoạn chuyển động nào thì vận tốc và gia tốc của vật ngược hướng với nhau A. Từ C đến D B. Từ D đến C C. Từ C đến O D. Từ O đến D Câu 5. Dao động của vật được bù năng lượng và dao động theo tần số riêng của nó được gọi là A. dao động cưỡng bức. B. dao động duy trì C dao động tự do. D. dao động tắt dần. Câu 6. Một con lắc đơn có chiều dài l 1m dao động ở nơi có gia tốc trọng trường g n2 m s2. Thời gian để con lắc đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng là A. 1 s B. 2 s C. 0 5 s D. 0 25 s Câu 7. Sóng dừng trên dây có một đầu tự do có bước sóng là 20 cm. Khoảng cách gần nhất từ điểm nút đến đầu tự do là bao nhiêu A. 30 cm B. 10 cm C. 5 cm D. 2 5 cm Câu 8. Nguồn sóng có phương trình u 2cos-t cm . Biết tốc độ lan truyền 0 4 m s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng cách nguồn sóng 10 cm là A. u 2 cos - - cm . B. u 2 cos - - - cm . 4 4 C. u 2cos-t - cm . D. u 2cos-t - - cm . 22 Câu 9. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 0 25 m. Hai điểm trên một phương truyền sóng cách nhau 6 25 cm sẽ dao động lệch pha nhau một góc là bao nhiêu A. - B. - C. 2- D. - 2 4 3 Câu 10. Sóng âm là những dao động cơ có tần số A. nhỏ hơn 16 Hz B. từ 16 Hz đến Hz C. lớn hơn Hz D. bất kì. Câu 11. Điện áp hiệu dụng của mạng điện dân dụng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.