TAILIEUCHUNG - Giáo trình- Tự động hóa quá trình nhiệt-p2-chương 2-3

Chương 2: Các bộ điều chỉnh tác động trực tiếp | Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN II CHƯƠNG 2. CAC BỘ ĐIỀU CHỈNH TAC ĐỘNG TRựC TIỀP Lực để chuyển dịch cơ quan điều chỉnh được sinh ra bổi hệ thống đo lưòng cua no khi thống số điều chỉnh lệch khoi gia trị cho trươc. Đặc điểm - Kềt cáu đơn gian - Đố nhay cua chung khống cao - Khống thể thực hiện điều khiển tự xa Chung chỉ thực hiển cac qui luật điểu chỉnh đơn gian P I . Thống thương ta so sanh lực do phán tự đo lương sinh ra vơi lực do phán tự định trị sinh ra va hiểu cua 2 lực nay dung để vận chuyển cơ quan điểu chỉnh - Phán tự đo lương thương la cac chi tiểt đan hối mang đan hối ống buốc đống ống ván sống tám lương kim . - Phán tự định trị thương lam dươi dang lo xo hay đối tương Xét mốt số dang điển hình Bộ điều chỉnh áp suất thực hiện qui luật điều chỉnh ty lệ P 1 - Lo xo 2- Mang đan hối Nhiềm vu cua bố điểu chỉnh la giự P2 const P P2 . f q K .l f - diển tích hiểu dung cua mang K - hể số đặc trưng đố cựng cua lo xo l - chiểu dai cua lo xo P2 . f K . l K lo - h lo - chiểu dai ban đáu cua lo xo h - đố mơ cua van P2 f f ơ vị trí xác láp Váy P2 ty lể vơi đố mơ cua van h lơn P2 nho Đáy la bố điểu chỉnh co qui luát P thống số hiểu chỉnh KP để thay đố i KP thay đố i đố cựng cua lo xo K 103 Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN II Bô điều chỉnh áp suất thực hiện qui luật điều chỉnh I. Nhiệm vụ giữ P2 const 1 - Màng đàn hồi 2- Thành dẫn 3- Vàn tiệt lữụ 4- 5- Tày đon Đồi trong P2 tăng P tăng - đong vàn P2 giàm và ngữỢc lài Tràng thài cẫn băng P q mà P P2 . f q Gb a P2 P2 b G . a f Vẫy đồi vỢi bồ điệụ chỉnh cho trữỢc thì P2 const Khi thày đồ i đồ mỢ vàn 3 tà thày đồ i tồc đồ chuyện dịch cụà vàn điệụ chỉnh. Vẫy đệ thày đồ i trị sồ Kj tà thày đồ i đồ mỢ vàn 3 D h 104 Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN II CHƯƠNG 3 BỘ ĐIÊU CHỈNH GIAN TIEP Các bộ điều chỉnh điện Những net đăẹ trưng và phạm vi ứng dung Đặc điềm Dung rộng rài và phổ biến trong thữẹ tế vì việẹ chuyển đổi ẹạẹ tín hiệu thành tính hiệu điện dế dàng và đơn giàn. Việẹ thữẹ hiện ẹàẹ qui luật điếu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.