TAILIEUCHUNG - Việt Nam quốc sử khảo của Phan Bội Châu

Giới thiệu Việt Nam quốc sử khảo của Phan Bội Châu. Việt Nam quốc sử khảo là một trong những sáng tác tiêu biểu của nhà cách mạng Phan Bội Châu (1867-1940). Tác phẩm này đã được Georges Boudarel, một tác giả người Pháp, đánh giá là: mặc dù có những thiếu sót không thể tránh khỏi, Việt Nam quốc sử khảo là tác phẩm đầu tiên đã thoát khỏi cách biên niên theo vương triều và lối uyên bác ôm đồm để phân tích những nhân tố chính trị, kinh tế, xã hội đã tạo nên sự hưng thịnh và. | r J 1 V A T V J X T Ấ 7 117 7 Giới thiệu Việt Nam quôc sử khảo của Phan Bội Châu. Việt Nam quốc sử khảo là một trong những sáng tác tiêu biểu của nhà cách mạng Phan Bội Châu 1867-1940 . Tác phẩm này đã được Georges Boudarel một tác giả người Pháp đánh giá là mặc dù có những thiếu sót không thể tránh khỏi Việt Nam quốc sử khảo là tác phẩm đầu tiên đã thoát khỏi cách biên niên theo vương triều và lối uyên bác ôm đồm để phân tích những nhân tố chính trị kinh tế xã hội đã tạo nên sự hưng thịnh và suy vong của Việt Nam. 1 I. Nguyên nhân ra đời Năm 1906 sau khi trở về nước lần thứ hai rồi trở lại Nhật Bản trong nhận thức của Phan Bội Châu đã có nhiều đổi khác. Nếu trước đó Phan Bội Châu chỉ chú trọng vào việc cầu viện Nhật để về đánh đuổi Pháp thì nay ông đã chuyển hướng vừa phải lo củng cô cơ sở Duy Tân hội ở trong nước vừa phải gấp chọn thanh niên du học đồng thời vẫn tiếp tục thức tỉnh nhân dân bằng những tác phẩm thơ văn tuyên truyền yêu nước. Trong tập Ngục trung thư tập tự truyện đầu tiên của mình ông viết .Bởi vậy một mặt tôi cổ võ thanh niên du học một mặt muốn mở mang tư tưởng ái quốc cho toàn dân tôi bèn viết Tân Việt Nam Kỷ niệm lục và Việt Nam quốc sử tập sách này lời lẽ thống thiết lâm ly chỉ có chủ ý là trông mong quốc dân ta lấy Chiêm Thành Chân Lạp làm dấu xe nên tránh và rán theo chân nối gót Trưng vương Lê hoàng mà phát phấn hăng hái tìm lấy sự sống ở trong lúc chủng tộc chưa tiêu tính mạng chưa tuyệt này bằng không thì trễ mất . II. Giới thiệu văn bản Việt Nam quốc sử khảo được Phan Bội Châu viết bằng chữ Hán chia thành 10 chương khởi thảo ở khoảng năm 1906 và hoàn thành ngày mồng 5 tháng 5 năm Kỷ Dậu 1909 ghi theo tác giả. tại Nhật Bản. Ngay sau đó tác phẩm được ra mắt lần đầu tại nơi đó do nhà xuất bản Shoransha-Tokuo ấn hành có kèm lời tựa của Hoàng Trọng Mậu một đồng chí của tác giả. Hiện nay 1982 theo PGS. Chương Thâu vẫn chưa tìm được bản in đầu tiên mà chỉ tồn tại hai bản chép tay được sao lại từ bản gốc trên. -Bản thứ nhất nguyên là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.