TAILIEUCHUNG - ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 – ĐỀ SỐ 7

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12 – đề số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THAM KHŨO ƠN THI TŨT NGHIŨP THPT MƠN VŨT LĨ 12 - Sũ 7 Thũi gian ìm Bi 60 pht I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 32 câu 1. Trong dao động điều ho à phát biểu nào sau đây là không đúng A. Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì vật lại trở về vị trí ban đầu. B. Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. C. Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì động năng của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì biên độ thay đổi của vật lại trở về độ lớn và hướng ban đầu. 2. Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà A. Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanh dần đều. B. Khi qua vị trí cân bằng vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại. C. Khi vật ở vị trí biên li độ của chất điểm có độ lớn cực đại. D. Khi qua vị trí cân bằng gia tốc của chất điểm bằng không. 3. Một dao động điều hòa trên quĩ đạo thẳng dài 10cm. Chon gốc thời gian là lúc vật qua vị trí x 2 5cm và đi theo chiều dương thì pha ban đầu của dao động là A. rad B. y rad C. - y rad D. - y- rad 4. Một vật dao động điều hòa với li độ x Acos t ọ và vận tốc v - Asin t ọ A. Vận tốc dao động cùng pha với li độ B. Vận tốc dao động sớm pha y 2 so với li độ C. Li độ sớm pha y 2 so với vận tốc D. Vận tốc sớm pha hơn li độ một góc y 5. Cho hệ con lắc đơn và con lắc lò xo dao động như hình vẽ. Biết ban đầu con lắc lò xo dao động với chu kỳ T1 1 s con lắc đơn ban đầu cũng dao động với chu kỳ T2 1 s qua trình xảy ra va chạm hoàn toàn đàn hồi hỏi . Chu kỳ dao động của hệ con lắc dao động là. A. T 1 s . B. T 2 s C. T 0 5 s m m D. T 4 s 6. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang trên đoạn thẳng dài 2a với chu kì T a 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí x 2 theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là A. x asin nt 6 . B. x acos nt y . C. x 2asin nt 2 . D. x acos 2nt n 6 . . 7 Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục từ M đến N cách M một đoạn 0 9m với vận tốc 1 2m s . Phương trình

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.