TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Xây dựng cơ sở khoa học đề xuất gam thủy điện nhỏ việt nam. đánh giá tổng quan về phát triển thuỷ điện nhỏ trên thế giới và ở việt nam

Cung cấp năng lượng điện là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của một vùng, cũng như của một đất nước. Trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi của Đảng và nhà nước, việc cung cấp điện được coi như là một trong các biện pháp hàng đầu. Có rất nhiều giải pháp cấp điện, bao gồm phát triển lưới điện được nối với toàn quốc, phát triển lưới điện cục bộ tại địa phương, xây dựng các trạm phát điện, đặc biệt là các trạm thuỷ điện vừa và nhỏ. Nước ta ở trong. | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN nông thôn VIỆN KHOA HỌC THỦY LƠI BÁQ CÁQ TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ XÂy DỤNG cơ sở KHOA HỌC ĐỂ XUẤT GAM THỦy ĐIỆN NHỎ VIỆT NAM. ĐÁNH GIÁ TổNG QUAN VỂ PHÁT TRIEN THUY ĐIỆN NHỎ TRÊN THẾ GIỚI VÀ ở VIỆT NAM THUỘC ĐỀ TÀI KC NGHIÊN cúu LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐỂ khai thác và sử DỤNG CÁC LOẠI NANG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG CHẾ BIÊN NÔNG LÂM THỦY SẢN SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Chủ nhiệm chuyên đề TS HOÀNG VAN THẮNG 5817-12 161512006 HÀ NỘI - 5 2006 BÁO CÁO XĂy DỰNG cơ sờ KHOA HỌC ĐỂ SUẤT GAM THŨy ĐIỆN NHÓ ĐỂ TÀI KC07 - 04 Mực Lực Trang CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 2 Sự cần thiết xây dựng gam thủy điện cực nhỏ 2 Một số khái niệm trong phân loại thiết bị thủy điện 2 CHƯƠNG II TỔNG QUAN VE GAM THỦY ĐIỆN cực NHỎ VÀ 6 THỦY ĐIỆN SIÊU NHỎ Gam thủy điện cực nhỏ trên thế giới 6 Nghiên cứu và chế tạo thiết bị thủy điện ở Việt Nam 15 CHƯƠNG III CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUNG 26 PHÂN LOẠI TUA BIN NƯỚC Mở đầu 26 Hệ số tỷ tốc Ns 26 Sự cần thiết tiêu chuẩn hóa loại tua bin 27 Những chỉ tiêu cơ bản đặt ra trong phân loại tua bin 27 Phương pháp phân loại tua bin theo N 29 Phân loại tua bin xung kích TBXK 34 Kết luận 36 CHƯƠNG 4 XÁC ĐỊNH PHẠM VI LÀM VIỆC CỦA TUA BIN 38 XUNG KÍCH HAI LẦN VÀ TUA BIN TIA NGHIÊNG CHO THỦY ĐIỆN NHỎ Những chỉ tiêu và công thức cơ bản trong tua bin 38 xung kích hai lần tua bin tia nghiêng và tua bin gáo Xác định các chỉ tiêu ns Q1 N1 của tua bin xung 39 kích hai lần tua bin gáo tua bin tia nghiêng Phương pháp xây dựng gam tua bin xung kích hai lần 42 Viện khoa học Thủy lọi 1 BÁO CÁO XĂy DỰNG cơ sờ KHOA HỌC ĐỂ SUẤT GAM THŨy ĐIỆN NHÓ ĐỂ TÀI KC07- 04 CHƯƠNG I. MỞ ĐẦƯ . Sự cần thiết xây dựng gam thủy điện cực nhỏ. Kỹ thuật về thủy điện đã hình thành và phát triển hàng trăm năm nay cùng với sự tiến bô về khoa học và công nghệ nói chung công nghệ thủy điện cũng có những bước phát triển vượt bậc với quy mô thiết bị ngày càng lớn hiệu suất được nâng cao đặc tính năng lượng và xâm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.