TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo điều tốc cho các trạm thủy điện

Kỹ thuật về thủy điện đã hình thành và phát triển hμng trăm năm nay, cùng với sự tiến bộ về khoa học và công nghệ nói chung công nghệ thủy điện cũng có những bước phát triển vượt bậc với quy mô thiết bị ngμy cμng lớn, hiệu suất được nâng cao, đặc tính, năng lượng và xâm thực nguy cũng được cải thiện, chi phí vật liệu/1kW công suất ngμy cμng giảm và giá thành thiết bị ngμy cμng hạ, độ bền được nâng cao. Do tính chất đa dạng về chủng loại thiết bị và điều kiện sử dụng (nh− công suất,. | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN nông thôn VIỆN KHOA HỌC THỦY LƠI BÁO CÁO TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỂ NGHIÊN cứu THIẾT KẾ CHẾ TẠO ĐIỂU Tốc CHO CÁC TRẠM THỦY ĐIỆN THUỘC ĐỂ TÀI KC NGHIÊN CÚU LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐỂ khai thác và sử DỤNG CÁC LOẠI NANG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG CHẾ BIÊN NÔNG LÂM THỦY SẢN SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Chủ nhiệm chuyên đề THS NGUYEN vũ việt 5817-6 161512006 HÀ NỘI - 5 2006 MỤC LỤC Trang ĐẶT YẤN ĐỂ 1 PHẦN I LÝ THUYẾT cơ BẢN CỦA THIẾT BỊ ĐIỂU Tốc 3 . Sự điều chỉnh tua bin và sự đièu chỉnh tua bin và phân 3 loại máy điều. . Sơ lược về lý thuyết về điều chỉnh tua bin thuỷ lực 3 . Giới thiệu các loại máy điều tốc trong trạm thuỷ điện 5 . Nhu CầU CáC LOạl MáY điều TẩC TRONG TRạM THUỮ 9 đtệN . Xu huỉng CHê TạO CáC LOại MáY Diều TẩC TRêN THê 9 GIÍI Chê tạo máy điều tốc ở Việt Nam 11 PHẦN II. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐIỂU Tốc ĐIỂU CHỈNH 13 LUU LƯỢNG YÀ ĐIỂU Tốc ĐIỂU CHỈNH PHỤ TẢI Nghiên cứu xử dụng các bộ vi xử lý P â thông dụng 13 vào việc chê tạo máy điều tốc Lựa chọn sử dụng vi xử lý 13 . úng dụng vi xử lý 8051 13 II. Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý tại trung tâm nghiên cứu 15 thuỷ điện nhỏ - Viện Khoa học Thuỷ lợi . Thông tin từ nước ngoài 17 . Nghiên cứu mở rộng bộ điều khiển điều tốc lưu lượng 19 thành bộ điều khiển đa tác dụng . Xác định phương pháp điều chỉnh tua bin 20 . Sơ đổ điều khiển 20 . Sơ đổ khối chức năng 23 Thiết kê phần cứng 23 CPu 23 Khối hiển thị 24 Khối đo lường tần số 25 Khối báo hiệu mực nước 26 Tín hiệu đóng máy sự cố bên ngoài 26 Các công tác thiết lập giá trị vận hành 27 Khối điều khiển 27 Khối cấp nguồn 28 . Xây dựng phần mềm điều khiển 28 Lựa chọn ngôn ngữ 28 Sơ đồ khối tính toán chính 29 Chế tạo hoàn chỉnh bộ điều tốc 37 Xây dựng qui trình vận hành sửa chữa bảo dưỡng 38 Đề xuất nâng cao chất lượng thiết bị 38 Bản vẽ nguyên lý 39 PHAN III NGHIÊN cứu BỘ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.