TAILIEUCHUNG - ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 – ĐỀ SỐ 5

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12 – đề số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - ĐỀ SỐ 5 Thời gian làm bài 60 phút Câu 1. Chọn câu đúng Chu kì dao động của con lắc lò xo là Jm . T . C. T m. Câu 2. Chọn câu đúng Trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi A. cùng pha với li độ B. ngược pha với li độ D. T ylẸ 2 k C. sớm pha y so với li độ D. sớm pha y so với gia tốc Câu 3. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x 10cos Tĩt cm . tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu A. -10 y cm s B. 10 y cm s C. 10 cm s D. 10 cm s y Câu 4. Chỉ ra câu sai A. biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. B. biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động. C. khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng thì biên độ dao động của lực cưỡng bức càng lớn. D. khi dang có cộng hưỡng. nếu tăng tần số dao động lên thì biên độ của dao động cưỡng bức cũng tăng theo. Câu 5. Chọn câu đúng Hai dao động điều hòa có cùng phương cùng tần số có độ lệch pha A . Biên độ của hai dao động lần lượt là 5 cm và 20 cm. biên độ dao động tổng hợp không thể lấy giá trị nào sau đây A. 30 cm B. 15 cm C. 25 cm D. 20 cm Câu 6. Người ta đưa đồng hồ quả lắc lên độ cao 10 km nhiệt độ ở đó bằng nhiệt độ ở mặt đất . Biết bán kính trái đất là 6400 km. mỗi ngày đồng hồ chạy chậm bao nhiêu A. 13 5 s B. 135 s C. 0 14 s D. 1 35 s Câu 7. Một con lắc lò xo có khối lượng vật gắn vào lò xo m 50 g dao động điều hòa trên trục ox với chu kì T 0 2 s và biên độ A 0 2 m. chọn gốc tọa o tại vị trí cân bằng. gốc thời gian lúc vật m qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Độ lớn và chiều của lực kéo 3T về tại thời điêm t là 4 A. F 9 9 N và hướng theo chiều âm của trục x về phía vị trí cân bằng B. F 12 N và hướng theo chiều âm của trục x về phía vị trí cân bằng C. F 9 9 N và hướng theo chiều dương của trục x về phía vị trí cân bằng C. F 12 N và hướng theo chiều dương của trục x về phía vị trí cân bằng Câu 8. Chỉ ra câu sai Khi nói về sóng cơ A. sóng ngang .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.