TAILIEUCHUNG - Chuyên đề tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty Ngọc Anh – 2

Doanh thu về các hoạt động đầu tư khác. - Chênh lệch giá do bán ngoại tệ, khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. - Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn - Doanh thu hoạt động tái chính khác. . Tài khoản sử dụng TK 515 * TK 515: Doanh thu hoạt động tái chính. Được dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền tổ chức lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính của chức năng. Bên nợ:- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có) -. | Chuyên đề tốt nghiệp - Doanh thu chuyển nhượng cho thuê cơ sở hạ tầng. - Doanh thu về các hoạt động đầu tư khác. - Chênh lệch giá do bán ngoại tệ khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. - Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn - Doanh thu hoạt động tái chính khác. . Tài khoản sử dụng TK 515 TK 515 Doanh thu hoạt động tái chính. Được dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi tiền bản quyền tổ chức lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính của chức năng. Bên nợ - Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp nếu có - K c doanh thu hoạt động tài chính thuần sang TK 911- XĐKQKD. Bên có Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. TK 635- Chi phí tài chính. Được sử dụng để phản ánh những khỏan chi phí hoạt động tài chính hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán và cuối kỳ để kế tóan kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính và các khoản rõ phát sinh trong kỳ để xác định KQKD. Bên nợ - Các khoản chi phí của hoạt đông tài chính. - Các khoản rõ do thanh lý các khỏan đầu tư ngắn hạn. Các khoản lỗ chênh lệch về tỷ giá ngoại tệ phát sinh thực tế trong kỳ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản phải thu dài hạn có góc ngoại tệ. - Khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ. - Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khóan. - Chi phí chuyển nhượng cho thuê cơ sở hạ tầng được xác định là tiêu thụ. 28 Chuyên đề tốt nghiệp Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán cuối kỳ kế tóan kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính và các khoản lỗ phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh . TK 635 - Cuối kỳ không có số dư. 29 Chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ tổng hợp kế toán chi phí hoạt động tái chính. TK 111 141 112 128 TK635 TK 911 1 CP hoặc các khoả rõ về hoạt độc đầu tư TC 9 Cuối kỳ kc hoạt động TK TK 111 14 331 341 2 Số tiền vay đã trả hoặc trả TK 111 112 141 3 CP liên quan đến hoạt động chứng khoán CPHĐKD bất đông sản cho người vay TK 228 4 Giá vốn bất động sản đã bán chi phí chuyển nhượng CPhĐkD cho thuê CSHT TK 111 1 12 131 5 CK thanh toán với người

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.