TAILIEUCHUNG - ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 – ĐỀ SỐ 4

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12 – đề số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - ĐỀ SỐ 4 Thời gian làm bài 60 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 32 câu từ câu 1 đến câu 32 Câu 1 Một vật dao động điều hòa với biên độ A 4 cm và chu kì T 2 s chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A L . X __. TA . . x . A. x 4 cosl 2xt - I cm B. x 4 cosl Xt - I cm l 2 L 2 í L . . v T-A . . x . C. x 4cosl 2xt I cm D. x 4cosl Xt I cm. I 2 L 2 Câu 2 Một vật có khối lượng 750g dao động điều hòa với biên độ 4 cm chu kì 2 s lấy X2 10 . Năng lượng dao động của vật là A. W 60kJ. B. W 60J. C. W 6mJ. D. W 6J Câu 3 Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T 0 5 s khối lượng của quả nặng là m 400 g lấy X2 10 . Độ cứng của lò xo là A. k 0 156 N m. B. k 32 N m. C. k 64 N m. D. k 6400 N m. Câu 4 Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9 8 m s2 chiều dài của con lắc là A. l 24 8 m. B. l 24 8 cm. C. l 1 56 m. D. l 2 45 m. Câu 5 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1 sin 2t cm và x2 2 4 cos 2t cm . Biên độ của dao động tổng hợp là A. A 1 84 cm. B. A 2 60 cm. C. A 3 40 cm. D. A 6 67 cm. Câu 6 Phát biểu nào sau đây là đúng A. Trong dao động tắt dần một phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng. B. Trong dao động tắt dần một phần cơ năng đã biến đổi thành hóa năng. C. Trong dao động tắt dần một phần cơ năng đã biến đổi thành điện năng D. Trong dao động tắt dần một phần cơ năng đã biến đổi thành quang năng. Câu 7 Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s khỏang cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là A. v 1 m s. B. v 2 m s. C. v 4 m s. D. v 8 m s. Câu 8 Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u 8 2x j- jmm trong đó x tính bằng cm t tính bằng giây. Bước sóng là A. 2 0 1 m. B. 2 50 cm. C. 2 8 mm. D. 2 1 m. Câu 9 Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi khỏang cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu A. Bằng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.