TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p10

Màu của đối tượng lấy theo màu của Block chứa đối tượng đó. Màu đỏ. Màu vàng. Màu xanh lá. Màu xanh lam. Màu xanh da trời. Màu tím Màu trắng hoặc đen tuỳ thuộc vào màu nền. Màu của đối tượng lấy theo màu của lớp chứa đối tượng đó. Đoạn mã dưới đây cho phép người dùng chọn đối tượng trên màn hình và thực hiện đổi màu đối tượng được chọn thành màu đỏ: Sub VD_Color() Dim ent As AcadEntity Dim P(2) As Double ‘ Chọn đối tượng trên màn hình On Error Resume Next. | Giá trị của thuộc tính Color là số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 256 9 trong các số này được định nghĩa trước với các hằng số acColor trong AutoCAD. Dưới đây là danh sách các hằng số này Hằng số Giá trị Ý nghĩa acByBlock 0 Màu của đối tượng lấy theo màu của Block chứa đối tượng đó. acRed 1 Màu đỏ. acYellow 2 Màu vàng. acGreen 3 Màu xanh lá. acCyan 4 Màu xanh lam. acBlue 5 Màu xanh da trời. acMagenta 6 Màu tím acWhite 7 Màu trắng hoặc đen tuỳ thuộc vào màu nền. acByLayer 256 Màu của đối tượng lấy theo màu của lớp chứa đối tượng đó. Đoạn mã dưới đây cho phép người dùng chọn đối tượng trên màn hình và thực hiện đổi màu đối tượng được chọn thành màu đỏ Sub VD_Color Dim ent As AcadEntity Dim P 2 As Double Chọn đối tượng trên màn hình On Error Resume Next ent P Chon doi tuong can doi mau If Not ent Is Nothing Then Đổi màu đối tượng acRed End If End Sub Thuộc tính Layer - Lớp chứa đối tượng Sử dụng thuộc tính Layer để lấy và thay đổi lớp chứa đối tượng. Thông thường khi một đối tượng hình học mới được tạo ra đối tượng đó sẽ được đặt trên lớp hiện hành của bản vẽ. Khi người dùng thay đổi giá trị của thuộc tính Layer thành tên của một lớp khác đối tượng đó sẽ được tự động chuyển về nằm trên lớp mới này. Nếu người dùng gán cho thuộc tính Layer một tên lớp không có trong bản vẽ thì chương trình sẽ không báo lỗi và đối tượng vẫn nằm trên lớp cũ. . Tham số Giải thích Object Là đối tượng hình học. Layer Chuỗi chứa tên của lớp. Đoạn mã dưới đây cho phép người dùng chọn đối tượng trên màn hình và thực hiện đổi lớp của đối tượng được chọn thành lớp Layerl người dùng phải tạo trước một lớp có tên là Layer1 bằng lệnh của AutoCAD CHƯƠNG V LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD Sub VD_Layer Dim ent As AcadEntity Dim P 2 As Double Chọn đối tượng trên màn hình On Error Resume Next ent P Chon doi tuong can doi lop If Not ent Is Nothing Then Chuyển lớp cho đối tượng Layer1 End If End Sub .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.