TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin xung kích 2 lần kiểu CINK

N−ớc ta có một nguồn thuỷ năng vô cùng phong phú. Với khoảng 3/4 diện tích lãnh thổ lμ đồi núi, địa hình cao, bị chia cắt mạnh cùng với l−ợng m−a trung bình năm khoảng 1960mm, với mạng l−ới sông suối khá dμy đặc vμ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa đã tạo ra một nguồn tμi nguyên quý báu để phát triển thuỷ điện. Theo một số kết quả nghiên cứu của các đề tμi cho thấy trữ năng lý thuyết của thuỷ điện Việt nam thống kê trên 2864 sông suối có chiều dai L≥10km vμo khoảng đến 318GWh/năm. | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN nông thôn VIỆN KHOA HỌC THỦY LƠI BÁO CÁO TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỂ NGHIÊN cứu THIẾT KẾ CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM TUA BIN XUNG KÍCH 2 LẦN KIEU CINK THUỘC ĐỂ TÀI KC NGHIÊN CÚU LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐỂ khai thác và sử DỤNG CÁC LOẠI NANG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG CHẾ BIÊN NÔNG LÂM THỦY SẢN SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Chủ nhiệm chuyên đề THS NGUYEN tùng phong 5817-5 161512006 HÀ NỘI - 5 2006 Mực Lực Trang Chương I. TỔNG QUAN VÀ PHẠM VI ÚNG DỰNG TUA BIN XK2L 1 . Tua bin xung kích 2 lần XK2L và quá trình phát triển. 1 . Phạm vi sử dụng của tua bin XK2L 3 . Những ưu điểm và nhược điểm của tua bin XK2L trong thuỷ 8 điện nhỏ và cực nhỏ . Hiệu suất 8 . Độ bền 11 . Giá thành chế tạo 11 . Hạn chế của tua bin XK2L 12 . Kết luận 14 Chương II. LÝ THUYÊT TUA BIN XUNG KÍCH 15 . Cột nước lưu lượng công suất và hiệu suất 15 . Tác dụng tương hỗ giữa dòng tia và tấm bản 18 Chương III. TỔNG QUAN NGHIÊN CÚU LÝ THUYÊT TUA BIN XK2L 26 VÀ XK2L KIỂU CINK . Lý thuyết đơn giản của tua bin XK2L 26 . Mô tả tua bin XK2L 26 . Chuyển động của dòng chảy qua BCT 27 . Lý thuyết cơ bản của tua bin XK2L 31 . Mở rộng nghiên cứu lý thuyết cơ bản tua bin XK2L 36 . Mở rộng lý thuyết tua bin XK2L 36 . Gốc đặt cánh 39 . Bề rộng đĩa cánh và gốc ở tâm đĩa cánh. 40 . Đường kính bánh xe và trục BCT 44 . Mở rộng lý thuyết dòng chảy tuyệt đối qua tua bin XK2L. 45 Chương IV. NGHIÊN CÚU THựC NGHIỆM TUABIN XK2L KIỂU CINK 49 . Hướng nghiên cứu Tua bin XK2L kiểu CINK 49 Vòi phun và cơ cấu điều chỉnh lưu lượng 50 . So sánh kết cấu cánh hướng của tua bin XK21. kiểu 54 Ossberger và tua bin XK21. kiểu CỈNK Bánh xe công tác 54 . ống hút 58 . Giới thiêu chương trình tính toán tua bin XK2L 59 . Thiết kế Tua bin XK2L mô hình kiểu CINK 62 Lựa chọn kết cấu 62 Lựa chọn kích thước thông số cơ sở tua bin mô hình 63 Tính toán các thông số cơ bản của tua bin mô hình 63

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.