TAILIEUCHUNG - Giáo trình swish max cơ bản

Chương 1 ­ Giao diện (layout) SM ­ Tên gọi các Tab­Panel và các thuộc tính của Object trước tiên tôi muốn các bạn có khái niệm về tên gọi của các object. Hình bên dưới đây giúp các bạn hiểu hơn về tên gọi và kí hiệu của các object như Scene, Movie Clip, Text , Shape, Group, Button. Lưu ý: 1 MOVIE chứa nhiều Scene . 1 Scene chứa nhiều MovieClip . Sau khi có khái niệm về object (OB) , chúng ta bắt đầu làm quen với tên gọi các vùng trên giao diện của SM. 1. Hệ thống MAINMENU: File menu: Edit menu: View menu Insert menu Modify menu . | Chương 1 - Giao diện layout SM - Tên gọi các Tab-Panel và các thuộc tính của Object trước tiên tôi muốn các bạn có khái niệm về tên gọi của các object. Hình bên dưới đây giúp các bạn hiểu hơn về tên gọi và kí hiệu của các object như Scene Movie Clip Text Shape Group Button. Lưu ý 1 MOVIE chứa nhiều Scene . 1 Scene chứa nhiều MovieClip . Đõ ĩ tượng trong ỉ tài hệu - ẼH Scene_1 Ệ Lí. Button Ệ L-i Up State T button Shape Ề3 Over State T button Shape rũ3 Down State T button Shape B ỊìỵỊ nit State ữ Hit Rectangle T Movie Clip 1 I Button T text den zz Movie Clip T text den B zz Movie Clip A shape trcn - zz Movie Clip B 2 Gmup B m Button shape - dol shape - do2 -- Movie Clip T es cam shape - vuong - cam A shape vuong-xanhlacav Cây thư mục trong 1 tài iiệu Sau khi có khái niệm về object OB chúng ta bắt đầu làm quen với tên gọi các vùng trên giao diện của SM. 1. Hệ thống MAINMENU File menu Fite I r Author Wizard. Save as Component. Export Ctrl Shift FIZ Export Settings. Convert Video to FLV. ra sẽ được đẽ cập ử phần phụ lục sau Ctrl N ctrl o Ctrl 5 Ctrl 5hift 5 Ctrl Alt 5 Ctrl F4 Ctrl Alt W u New from Template . Save as Template. Save as Default Template Samples Import to Library Import To stage Test 4 5 6 Text_Orbit_Planet. swi 7 D Du an 4SI Exit Ctrl4-Q â IJ LZI New Open. Save Save As. Save All Close Close All Revert những file đã được thiêt kê Tạo 1 tài liệu mới đóng tãt cà tài liệu đang làm việc Trà các đũi tượng về trạng thái sau khi lưu lần cuõi cùng Mờ 1 tài liệu có kích thước theo 1 sô chuấn cùa swishmax Save tài liệu thành kích thưởc chuẩn Save tài liệu thành kích thước mặc định khi mờ swismhax Save tài liệu đã tạo ra thành 1 component sau sau Ctrl Shift4-T ĩỊj Report Thông báo cãu hình file swf xuãt ra Thoát chương trình Swishmax Câu hình file Kuãt xem thừ file html nhúng swf hoạt động Kiếm tra tài liệu bắng cách . Xuãt file tài liệu swishmax ra 1 trong các định dạng sau Adobe Flash Video Files kflv AVI Files Quicktime Video

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.