TAILIEUCHUNG - Bài tập thực hành MicroSoft Excel11

Bài tập thực hành MicroSoft Excel11 | MICROSOFT EXCEL tiếp theo 12 26 2006 1 Hàm tìm kỉếm Hàm Vlookup Cú pháp Vlookup gt tìm vùng tìm cột trả gt kiểu tìm . Ý nghĩa trả lại giá trị ở cột trả gt của gt tìm trong vùng tìm . Kiểu tìm 0 tìm tryệt đối. 1 tìm tương đối 12 26 2006 2 Hàm tìm kỉếm Hàm Vlookup C3 Ẵ VLOOKUP A3 SBS10 CS 14 2 1 A B c D 1 Loại xe Số ngày thuê Giã ngày 2 a 100 3 b I -00 I . 4 a 100 5 c 300 6 e 500 7 d 400 8 9 Đảng giã thuê xe 10 a 100 11 b 200 12 c 300 13 d 400 14 e 500 12 26 2006

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.