TAILIEUCHUNG - Quy trình kỹ thuật sản xuất khoai tây giống và khoai tây thương phẩm

Một số giống khoai tây phổ biến: - Giống Việt - Đức: Thời gian sinh trưởng 85 - 90 ngày. Củ hình ovan dẹt, vỏ mịn màu vàng, ruột màu vàng nhạt, mắt nông, củ to đều, chất lượng khác. Năng suất cao, thân lá phát triển nhanh. Thời gian ngủ 100 - 105 ngày. Mầm màu xanh, to khỏi, có 2 4 mầm/củ. Chống chịu bệnh: Mốc sương trung bình; bệnh vi rút Y tương đối khá. - Giống Solara: Thời gian sinh trưởng 80 - 90 ngày. Củ hình ovan, vỏ mịn màu vàng, mắt nông, củ to. | Quy trình kỹ thuật sản xuất khoai tây giống và khoai tây thương phẩm Một số giống khoai tây phổ biến - Giống Việt - Đức Thời gian sinh trưởng 85 - 90 ngày. Củ hình ovan dẹt vỏ mịn màu vàng ruột màu vàng HESS .- -nhạt mắt nông củ to đều chất lượng khác. Năng suất cao thân lá phát triển nhanh. Thời gian ngu 100 - 105 ngày. Mầm màu xanh to khỏi có 2 -4 mầm củ. Chống chịu bệnh Mốc sương trung bình bệnh vi rút Y tương đối khá. - Giống Solara Thời gian sinh trưởng 80 - 90 ngày. Củ hình ovan vỏ mịn màu vàng mắt nông củ to đều chất lượng khá. Năng suất trung bình - cao. Thân lá cây đứng phát triển trung bình. Thời gian ngủ là 80 - 85 ngày. Mầm màu tím nhạt to khoẻ có 2 - 3 mầm củ. Chống chịu bệnh Mốc sương trung bình bệnh vi rút Y tương đối khá. - Giống Diamant Hà Lan Thời gian sinh trưởng 85 - 90 ngày. Mô tả giống Hình dạng củ Ovan vỏ màu vàng nâu ruọt màu vang mắt nông vừa củ to đều chất lượng ngon đạt tiêu chuẩn chế biến. Năng suất Khá. Thận lá Cây đứng phát triển nhanh. Thời gian ngủ 70 - 75 ngày. Mầm Màu tím - nâu to khoẻ có 2 - 3 mầm củ. Chống chịu bệnh Mốc sương Trung bình Bệnh virut Y Trung bình. Chống chịu nóng Trung bình kém. Thoái hoá Nhanh. - Giống P3 Việt Nam và CIP Thời gian sinh trưởng 90 - 100 ngày. Mô tả giống Hình dạng củ Tròn cỏ màu vàng nhạt ruột màu vàng nhạt mặt sâu màu hồng củ to đều chất lượng trung bình. Năng suất Cao ổn định. Thận lá Cây đứng phát triển nhanh. Thời gian ngủ 160 - 165 ngày thích hợp với bảo quản tán xạ. Mầm To khoẻ màu tím hồng có 3 - 4 mầm củ. Chống chịu bệnh Mốc sương Trung bình Bệnh virut Y Trung bình. Héo xanh Kém. Chống chịu nóng Khá Thoái hoá Chậm - Giống Hồng Hà 7 Là giống khoai tây trồng bằng hạt lai Việt Nam và CIP . Thời gian sinh trưởng Đời C 100 - 110 ngày đời C1 85 - 90 ngày. Mô tả giống Hình dạng củ Tròn vỏ màu vàng nhạt ruột màu vàng mắt nông củ to đều chất lượng trung bình. Năng suất Đời C khá đời C1 cao. Thận lá Phát triển nhanh. Thời gian ngủ 70 - 80 ngày. Mầm To khoẻ màu xanh có 3 - 4 mầm củ. Chống chịu bệnh Mốc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.