TAILIEUCHUNG - ESTUARINE INDICATORS - PART 1

Các dấu hiệu của điều kiện môi trường của chúng tôi trong những năm gần đây thay đổi. Phát hiện các trạng thái và xu hướng của môi trường của chúng tôi đã trở thành một trong những chủ đề trung tâm của hệ sinh thái hiện đại. Paramount trong nỗ lực là phương pháp đánh giá và phân tích môi trường phải tuân theo phương pháp khoa học không phụ thuộc vào câu hỏi được yêu cầu và môi trường sống được kiểm tra. - Hỗ trợ đánh giá có ý nghĩa của sự thay đổi môi trường là việc thực hiện và phát triển chỉ. | ESTUARINE INDICATORS 2005 by CRC Press Marine Science Series The CRC Marine Science Series is dedicated to providing state-of-the-art coverage of important topics in marine biology marine chemistry marine geology and physical oceanography. The series includes volumes that focus on the synthesis of recent advances in marine science. CRC MARINE SCIENCE SERIES Series Editor Michael J. Kennish . Published Titles Artificial Reef Evaluation with Application to Natural Marine Habitats William Seaman Jr. The Biology of Sea Turtles Volume I Peter L. Lutz and John A. Musick Chemical Oceanography Second Edition Frank J. Millero Coastal Ecosystem Processes Daniel M. Alongi Ecology of Estuaries Anthropogenic Effects Michael J. Kennish Ecology of Marine Bivalves An Ecosystem Approach Richard F. Dame Ecology of Marine Invertebrate Larvae Larry McEdward Ecology of Seashores George A. Knox Environmental Oceanography Second Edition Tom Beer Estuarine Research Monitoring and Resource Protection Michael J. Kennish Estuary Restoration and Maintenance The National Estuary Program Michael J. Kennish Eutrophication Processes in Coastal Systems Origin and Succession of Plankton Blooms and Effects on Secondary Production in Gulf Coast Estuaries Robert J. Livingston Handbook of Marine Mineral Deposits David S. Cronan Handbook for Restoring Tidal Wetlands Joy B. Zedler Intertidal Deposits River Mouths Tidal Flats and Coastal Lagoons Doeke Eisma Marine Chemical Ecology James B. McClintock and Bill J. Baker Morphodynamics of Inner Continental Shelves L. Donelson Wright Ocean Pollution Effects on Living Resources and Humans Carl J. Sindermann Physical Oceanographic Processes of the Great Barrier Reef Eric Wolanski The Physiology of Fishes Second Edition David H. Evans Pollution Impacts on Marine Biotic Communities Michael J. Kennish Practical Handbook of Estuarine and Marine Pollution Michael J. Kennish Practical Handbook of Marine Science Third Edition Michael J. Kennish Seagrasses .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.