TAILIEUCHUNG - Luận văn phương pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương và nâng cao hiệu quả sự dụng lao động – 3

Trong tháng tình hình thông tin liên lạc của các dịch vụ được đảm bảo, không có sai sót; Kính trình Ông Giám đốc về quỹ lương thực hiện tháng như sau: Quỹ TL thực hiện = 492 CBCNV x = đồng. (Năm trăm chín mươi triệu bốn trăm ngàn đồng) Trong đó: Quỹ lương phòng ban chức năng = 38 người x đ = đ Quỹ lương bộ phận sản xuất = 454 người x đ = đ Trưởng phòng KHKD (ký tên) Trưởng phòng KTNV (ký tên) Trưởng phòng KTTC (ký. | Trường Đại hoc KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B TỜ TRÌNH v v thanh toán lương tháng cho công nhân viên Kính trình ÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VIỄN THÔNG HÀ NỘI - Căn cứ mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu tháng của Công ty là 13 29 tỷ đồng đạt 102 5 so với kế hoạch doanh thu trung bình - Trong tháng tình hình thông tin liên lạc của các dịch vụ được đảm bảo không có sai sót Kính trình Ông Giám đốc về quỹ lương thực hiện tháng như sau Quỹ TL thực hiện 492 CBCNVx người đồng. Năm trăm chín mươi triệu bốn trăm ngàn đồng Trong đó Quỹ lương phòng ban chức năng 38 người x đ đ Quỹ lương bộ phận sản xuất 454 người x đ đ Trưởng phòng KHKD Trưởng phòng KTNV Trưởng phòng KTTC ký tên ký tên ký tên GIÁM ĐỐC CÔNG TY DUYÊT Bước 2 Ghi sổ Sau khi Giám đốc Công ty ký duyệt kế toán lương sử dụng tờ trình trên như một chứng từ gốc và lập chứng từ ghi sổ theo dõi tiền lương chính sách và lương khoán trả cho các đơn vị trong công ty theo định khoản Nợ TK 627 Nợ TK 154 Có TK 334 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 51 Trường Đại hoc KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Đơn vị CTY VIỄN THÔNG HN PHÒNG KTTC BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỔ Chứng từ Thanh toán lương Từ ngày 01 đến ngày 01 6 1999 Đơn vị tính đồng Chứng từ Diễn giải Tổng số tiền Ghi Nợ các TK S ố Ngà y 627 154 . 11 1 6 Tính ra lương T6 trả khối chức năng Tính ra lương T6 trả bộ phận SX 00 . 000 0 . 000 2. Tạm ứng lương Bước 1 Trình đề nghị tạm ứng lương Ngày 05 hàng tháng kế toán lương trình Giám đốc duyệt tạm ứng cho công nhân viên. Căn cứ vào chứng từ Đề nghị cho tạm ứng lương kỳ I đã được Giám đốc ký kế toán thanh toán viết phiếu chi tiền mặt chuyển cho thủ quỹ xuất tiền. Kế toán lương của các đơn vị phòng ban và đơn vị sản xuất trực thuộc nhận tiền và phát đến từng CBCNV trong đơn vị. Ví du Ngày kế toán lương trình Giám đốc Công ty Viễn thông Hà Nội Đề nghị cho tạm ứng lương kỳ I - tháng . Báo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.