TAILIEUCHUNG - .Bản vẽ khuôn gá thiết bị chế tạo động cơ một chiều 200kw-750/ph-440V

Tham khảo luận văn - đề án '.bản vẽ khuôn gá thiết bị chế tạo động cơ một chiều 200kw-750/ph-440v', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CÔNG TY TNHH NHÀ NVỚC MỘT THÀNH VIÊN CHẾ TẠO ĐIỆN CO HÀ NỘI DÊ TÀI BẢN VẼ KHUÔN GÁ THIÊT BỊ CHÊ TẠO ĐỘNG cơ ĐIỆN MỘT CHIỂU 200kW-750vg ph-440V eU-flLf íOé TT Kỷ hiệu Tên gọi Vật liệu Số Ig Khối lượng Ghi chú 1 cái cắ bộ Khuôn dập xoay hoa Rôto 1. KDRT-08 Bản vẽ lắp CT3 01 2. 3. KDRT-07 Đế trên KDRT-06 Ngỗng Thép 45 01 4. KDRT-05 Đế dưới CT3 01 Lõ cò KDRT-04 Gá chày CT3 01 KDRT-03 Gạt tôn CT3 01 7. KDRT 02 Cối 9XC 01 8. KDRT-01 Chày 9XC 01 Khuôn dập lỗ trục Rôto 9. KDLT-07 cổỉ 9XC 01 10. KDLT-06 Đế dưới CT3 01 11. KDLT-05 Gạt tổn CT3 01 12. KDLT-04 Gà chày CT3 01 13. KDLT-03 Đế trên CT3 01 14 KDLT-02 Chày 9XC 01 15. Khu 16. KDLT-01 Bản vẽ lắp 5n dập xoay lỗ thông g KDX-11 ió Rõto Bản vẽ lắp - 17. KDX-10 Đế trên CĨ3 01 18. 19. KDX-09 KDX-08 Gá chày Chặn tôn CT3 CT3 01 01 20. KDX-07 Chày 9XC 01 21. KDX-06 Gạt tôn CT3 01 22. KDX-05 Đế dưới CĨ3 01 23. KDX-04 Cối 9XC 01 24. KDX-03 Trục côn Thép 45 01 25. KDX-02 Ngỏng Thép 45 01 26. KDX-01 Đinh VỊ tôn CT3 01 s g Chủ trì ĩ. chuẩn F. trách Sd stliệu Sơn ỉ. ylri lí Quý ĐỂ TẢ KC CN ĐỘNG cơ MỘT CH ỂU 2C0kW - 75 Ng ph - 440V BẢN KÊ KHUÔN GẤ-THIẾT BỊ DE8Ỉ6-KG Tờ I Sốtờ 04 I T CỒNG TY CHỀ TẠO ĐIỀN Cơ HÀ NỘ TT Ký hiệu Tên gọi Vật liệu sốlg Khối lượng Ghi chú 1 cái I Câ bộ Khuôn dập lá tôn cực từ 1 27. KDCT1-10 Bản vẽ lắp 28. KDCT1-09 Đế dưới CĨ3 01 29. KDCT1-08 Cối Đai ốc 9XC CT3 01 30. KDCT1-07 Gạt tôn CT3 01 31. KDCT1-06 Gạt tổn trên CT3 01 32. KDCT1-05 Gá chày đột d 14 CĨ3 01 33. KDCT1-04 Chày 9XC 01 34. KDCT1-03 Đế trên CT3 01 35. KDCT1-02 Chày dột 9XC 36. KDCT1-01 Ngỗng Thép 45 01 Khuôn dập rãnh lá tôn cực từ II 37. KDRCT2-09 Bản vẽ lắp 38. KDRCT2-08 Chày 9XC 01 39. KDRCT2-07 Đinh VỊ tôn CT3 01 40. KDRCT2-06 Đế dưới CT3 01 41. KDRCT2-05 Gá chày CT3 01 42. KDRCT2-04 Gạt tôn CT3 01 43. KDRCT2-03 Ngông Thép 45 01 44. KDRCT2-02 Đế trên CT3 01 45. KDRCT2-01 Cối 9XC CT3 01 Khuôn gá chế tạo cổ góp 46. CGMC-28 Cổ góp tiện 47. CGMC-27 Gả phay rãnh lam dông Thép 45 01 48. CGMC-26 Bạc trục dinh hình cổ góp CT3 01

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.