TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Quy trình công nghệ chế tạo động cơ điện một chiều 200k W-750/ph-440V

Mục điích: đảm bảo các lõi tôn cực chính được chế tạo đúng theo yêu cầu. Phạm vi áp dụng: lõi tôn cực từ chính động cơ một chiều 200kW-750vg/ph-440V. Tại vị trí trên máy ép lần cuối, giữ nguyên lực ép, siết chặt các bulong giữ bích ép. Sau khi kiểm tra tất cả các bulông đều được siết chặt thì xả lực ép của máy ép. | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CHẾ TẠO ĐIỆN Cơ HÀ NỘI 1 1 DỀ TÀI QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐỘNG cơ ĐIỆN MỘT CHIỀU 200kW-750vg ph-440V 57 6- DANH MỤC QUY TRÌNH CÒNG NGHỆ CHẾ TẠO DỘNG cơ DIỆN MỘT CHlỀl 200kW-750vg ph-440V TT Tên quy trình Mã sô Ngày ban hành 1 Quy trình chế tạo lá tôn cực từ chính ĐC QT-DE816-01 25 8 2004 2 Quy trình cõng nghệ xếp ép lõi cực từ chính. ĐC QT-DE816-02 18 9 2004 j 3 Quy trình công nghệ chế tạo lõi cực từ phụ ĐC QT-DE816-03 16 9 2004 4 Quy trình chế tạo lá tôn và lõi tôn phần ứng ĐC QT-DE816-04 15 9 2004 i 5 Quy trình chế tạo cuộn dây cực từ chính- ĐC QT-DE816-05 25 8 2004 6 Quy trình chế tạo cuộn dây cực từ phụ ĐC QT-DE816-06 25 8 2004 7 Quy trình lắp ghép cực từ chính và cực từ phụ ĐC QT-DE816-07 21 9 2004 I 8 Quy trình chế tạo bối dây phần ứng ĐC QT-DE816-08 21 9 2004 9 Quy trình lồng bối dây phần ứng ĐC QT-DE816-09 25 9 2004 10 Quy trình đấu bộ dây phần ứng ĐC QT-DE816-09B 25 9 2004 11 Quy trình băng đai bộ dây ròto ĐC QT-DE816-10 7 9 2004 12 Quy trình tẩm sấy phun sơn cuộn dây cức từ ĐC QT-DE816-11 15 9 2004 13 Quy trình gia công trục và rôto trục ĐC QT-DE816-12 21 9 2004 14 Quy trình gia công hàn thân ĐC QT-DE816-13A 21 9 2004 15 Quy trình gia công thân ĐC QT-DE816-13 21 9 2004 16 Quy trình tẩm sấy phun sơn bô dây phần ứng ĐC QT-DE816-14 15 9 2004 17 Quy trình gia công nắp trước và sau ĐC QT-DE816-15 21 9 2004 18 Quy trình chế tạo lam đồng cổ góp ĐC QT-DE816-16 21 10 2004 19 Quy trình chế tạo đuôi cờ ĐC QT-DE816-17 25 8 2004 20 Quy trình xếp ép vành góp ĐC QT-DE816-18 25 8 2004 21 Quy trình chế tạo các phễu bạc cách điện ĐC QT-DE816-19 25 10 2004 22 Quy trình gia công vành góp ĐC QT-DE816-20 25 8 2004 23 Quy trình gia công các bạc ép vành góp ĐC QT-DE816-21 10 9 2004 24 Quy trình lắp ráp cổ góp ĐC QT-DE816-22 21 10 2004 25 Quy trình gia công cổ góp ĐC QT-DE816-23 21 10 2004 26 Quy trình định hình động cổ góp ĐC QT-DE816-24 21 10 2004 27 Quy trình cân bằng động cổ góp ĐC QT-DE816-25 25 8 2004 28 Quy trình kiểm tra

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.