TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng quang hình học p6', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | -y _ x y - f B yỊ -ỉ-p -y - f Vậy ta đi đến công thức Niutơn f x x - f xx ff Các khoảng cách x và x có thể biểu diễn qua P và P -x - p - - f x p - f FA - HA - HF - p - f vằ x p - f Thay các giá trị của x và x theo vào biến đổi ta được p f -1 Liên hệ với tỉ số của 2 tiêu cự G từ biểu thức có thể dẫn đến biểu thức V n n n_A _ p - p - f--f-ộ ộ lằ tu so cua hệ quang học. Đó là dạng đã biết trong trường hợp mặt cầu khúc xạ. Đối với hệ số phóng đạiG nếu thay giá trị x p - f vào biểu thức G ta được p- 1-p Rút giá trị f từ công thức thay vào biểu thức trên đi đến P-- I Trong trường hợp các môi trường ở trước và sau quang hệ có chiết suất bằng nhau n n các công thức sẽ có dạng đơn giản hơn như sau f --f xx --f2 p-p-ị-n R - p P- p SS6. SỰ KẾT HỢP CỦA HAI HỆ ĐỒNG TRỤC. Có hai quang hệ đồng trục F1H1H 1F 1 và F2H2H 2F 2 được xếp đồng trục với nhau như vậy hai hệ con - tạo thành một quang hệ đồng trục lớn. Chiết suất môi trường trước và sau hệ lớn là n và n chiết suất giữa 2 hệ con là N. Khoảng cách giữa hai hệ con có thể xác định bằng khoảng cách F 1 F2 - A hay H 1 H2 - d d Hình 34 Các khoảng cách này cũng mang dấu theo qui ước chung. Tiêu cự các hệ con fl f 1 f2 f 2 đã biet trước. 1- Xác định 4 đặc điểm đặc biệt của quang hệ lớn bằng cách dựng hình. Trước tiên chúng ta hãy xác định F và H tiêu điểm ảnh chính và điểm chính thứ hai của hệ lớn . Vẽ tia IJ1 song song với quang trục chính H. 34 đến hệ con thứ nhất. Tia lóG qua tiêu điểm F 1 và đến hệ con thứ hai cắt mặt phẳng tiêu F2 tại C và cắt mặt phẳng chính P2 tại K2 là điểm liên hợp với K2 qua hệ con thứ hai. Để dựng tia ló xuất phát từ K2 ta sử dụng tính chất của tiêu điểm phụ C. Từ C kẻ tia song song với quang trục chính tia này cắt P2 và P 2 tại L2 và L 2 . Tia ló tương ứng sẽ qua tiêu điểm F 2. Tia ló xuất phát từ K 2 song song với tia L F 2 cắt quang trục tại F đó là tiêu điểm ảnh của hệ lớn. Trở lại việc tìm điểm liên hợp với điểm I. Điểm cần tìm phải nằm trên tia ló H 2F và cách

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.