TAILIEUCHUNG - ĐỀ LUYÊN TẬP VẬT LÝ – SỐ 24

Tham khảo tài liệu 'đề luyên tập vật lý – số 24', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ LUYÊN TẬP VẬT LÝ - SỐ 24 Câu 1 Chon câu trả lời đúng Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 cách nhau 10cm có chu kì sóng là 0 2s. Vận tốc truyền sóng trong môi trường lag 25cm s . Số điểm cực trong khoảng S1S2 là A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 Câu 2 Chon câu trả lời đúng Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 1m s . Phương truyền sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là u0 3sinxt cm . Phương trình sóng tại điểm M nằm cách O một khoảng 25cm là A. uM 3sin rct-rc 2 cm B. uM 3sin t 2 cm C. uM 3sin rct-rc 4 cm D. uM 3sin t 4 cm Câu 3 Chon câu trả lời đúng Dao động tự do là A. Dao động dươí tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn . B. Dao động có chu kì không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài mà chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ . C. Dao động có chu kì phụ thuộc vào cách kích thích của hệ dao động . D. Cả ba trường hợp trên. Câu 4 Một con lắc lò xo có chiều dài tụ nhiên l0 30cm khối lượng không đáng kể đầu trên cố định đầu dưới treo vật nặng có khối lượng m 100g có kích thước không đáng vật cân bằng lò xo dài vật theo phương thẳng đứng xuống dưới một đoạn cách VTCB 6cm buông tay. Chọn gốc thời gian lúc buông tay VTCB là gốc toạ độ chiều dương hướng xuống . Phương trình dao động của vật là A. x 65 2 sin 5ỗt ỗ 4 cm B. x 65 2 sin 5ỗt ỗ 2 cm C. x 6sin 5ỗt ỗ 4 cm D. x 6sin 5ỗt ỗ 2 cm Câu 5 Tại nơi có gai tốc g 9 8m s2 một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 2 7 s. chiều dài của con lắc đơn đó là A. 2mm B. 2cm. . D. 2m Câu 6 Mức cường độ âm tính bằng công thức A. L dB lgI 10 B. L B logI 10 C. L B lgI Ỉ0 D. L B 10lnI l0 Câu 7 Một vật dao động điều hoà thực hiện 20 dao động trong thời gian 8Ỗ s vận tốc cực đại của vật là 20cm s. Hỏi vị trí nào của vật thì thế năng bằng 2 động năng A. x 2 31 cm B. x 3 266 cm C. x 2 31 cm D. x 3 266 cm Câu 8 Một máy biến thế có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp 10. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.