TAILIEUCHUNG - Báo cáo về dự án Tiền khả thi thủy điện Sơn La và chọn sơ đồ bậc thang thủy điện trên sông Đà và qui mô thủy điện Sơn La

Tại công văn số 54/TB ngày 15 tháng 6 năm 1996 của văn phòng Chánh phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự án tiền khả thi thủy điện Sơn La. Giao bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ CÔng nghiệp, Bộ KHCN và MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư Văn phòng Thẩm định Dự án đần tư BÁO CÁO VỀ DỰÁN liền khả thi thủy điên Sơn la Chọn sơ dồ bậc thang thủy điên trên sông Đà và qui mô thủy điện Sơn la Hà nội ngày 15 09 1996 BỘ KÊ HOẠCH VÀ DẦU Tư VĂN PHÒNG HI Ấm DINH DADT Hà Nội ngày 15 tháng 9 năm 1995 BÁO CÁO THẨM ĐỊNH Về chọn sơ đồ bậc thang Thủy điện sông Đà và quy mô thủy điện Sơn la Tại công văn số 54 TB ngày 15 tháng 6 nãm 1996 của Văn phồng Chính phủ thông báo kết luận cùa Thú tướng Chính phủ về dự án tiền khả thi thủy điện Sơn la trong đó Tại điểm 1 - Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Công nghiệp Bộ KIỈCN và MT Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghê Quốc gia xem xét kỹ về các luận cứ kinh tế kỹ thuật chọn sơ đồ bậc thang công suất của nhà máy đánh giá tác động môi trường sinh thái . thủy điện Sơn La để có kết luận thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ. - Thực hiên Thông báo số 54 TB ngày 15-Ộ-1996 cùa Văn phòng Chính phủ. Tổng Công ty Điện lực đã hoàn chỉnh nghiên cứu chọn sơ đồ bậc thang thủy điện tiên sông Đà và quy mô thủy diện Sơn La và đã gửi hồ sơ nghiên cứu này tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo công văn số 2980ĐVN TĐ ngày 30-7-1996. Hồ sơ gồm . - Thuyết minh chọn sơ đồ bậc thang và quy mô thủy điện Sơn la - Tập bản và sơ đồ khai thác bậc thang thủy điện trên sông Đà. Bộ kế hoạch và Đầu tư đã gửi hồ sơ này tới các Bộ ngành như đã được ghi trong điểm 1 của thông báo số 54 TB ngày 15-6-1996 của Vãn phòng Chính phù và các Bộ ngành liên quan Quốc phòng Giao thông vận tải . để tổ chức nghiên cứu có ý kiến về toàn bộ nội dung hồ sơ dự án này đồng thời đã đề nghị Trung tâm KHTN và CNQG là cơ quan đang được nghiên cứu về Vai ưò và hiệu quả bậc thang thủy điện trên sông Đà trong quy hoạch tổng thể năng lượng đến nay một số Bộ ngành đã có ý kiến gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Xầy dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số ngành trình Thù tướng Chính phủ Bộ Nông nghiệp và PTNT Bô KHCN và MT . Trung tâm KHTN và CNQG đã gửi đến Bô Kế hoạch và Đầu tư bản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.