TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Ứng dụng máy vi tính để nghiên cứu đặc trưng của linh kiện bán dẫn

Trong khi tiến hành nghiên cứu các linh kiện bán dẫn cũng như khi thiết kế mạch, khi sửa chữ các thiêt bị điện tử cao cấp người ta thường quan tâm đến đường đặc trưng Von-Ampe của linh kiện. Để cớ được các đường đặc trưng này theo cách tự vẽ từng điểm thường mất rất nhiều thời gian vì phải điều chỉnh, thiết lập rồi đọc giá trị của dòng điện | BO G AO D JC VA ĐAO TAO Trưètag Đgl họe Tổng hựp Hà nội Tên đề tài nghiên cứu ứng dyng máy vi tỉnh để nghiên cứu đặc trưng dỉện của lỉnh kiện bán dẫn Tên chủ trì để tài Ngô Diên Tập PTa Hà nội thống 3 nôm 1995 Tên để tài nghỉên cứu úng dựng mảy vỉ tính để nghiên cún đặc trưng điện của linh kiện bán dẫn số đằng ký Tên cán bộ thực hiện 1. Ngô Diên Tập PT chà trì 2. Nguyễn Văn Hải Kfl MỤC LỤC Trang 1- Mở đầu 2 2- Vài nét về đường đặc fnfng điên của linh kiện bán dẫn 3 3- Nguyên tắc hoạt động của hệ thống đo 4 4- Các kết quả và bàn luân 10 5- Tài liệu tham khảo . 14 6- Phụ lục các họ đường đặc trưng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.