TAILIEUCHUNG - THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT

Tham khảo tài liệu 'thi thử đại học lần thứ nhất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT Môn hóa học Thời gian 90 ph . Đề Số 2 CÂU 1. Có hai chất hữu cơ X Y chứa các nguyên tố C H O phân tử khối đều bằng 74 đvc. Biết X tác dụng với Na cả X và Y đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch AgNO3 NH3 dư. X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây A. C4H9OH và HCOOC2H5 B. OHC COOH và HCOOC2H5 C. OHC COOH và C2H5COOH 7 D. C2H5COOH và HCOOC2H5 CÂU 2. Đốt cháy hoàn toàn 3 7g hỗn hợp 2 este đồng phân X vàY ta thu được 3 36lit khí CO2 đktc và 2 7g H2O. X và Y có công thức cấu tạo là A. CH2 CH-COOCH3 và HCOOH2-CH CH2 B. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 C. CH2 CH-COOCH3 và CH3COOCH2-CH CH2 7 D. Kết quả khác CÂU3. Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazo 1 C6H5-NH2 2 C2H5-NH2 3 C2H5 2NH 4 NaOH 5 NH3 A. 1 5 2 3 4 B. 1 2 5 3 4 C. 1 5 3 2 4 D. 2 1 3 5 4 CÂU 4. Khử hoàn toàn mg hỗn hợp hai anđehit đơn chức cần 5 6 lit khí H2 đktc . Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na dư thu được 1 68lit khí H2 đktc Hai anđehit đó là A. Hai anđehit no B. Hai anđehit chưa no C. Một anđehit no một anđehitchưa no D. Hai anđehit đơn chức liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng CÂU 5 . Điện phân nóng chảy muối MX Mlà kim loại kiềm X là Cl Br được chất rắn M và khí N. cho M vào nước được dung dịch M và khí N cho N tác dụng với N được khí K. Cho K vào dung dịch M được dung dịch L. Dung dịch L có giá trị pH là A. 7 B. 7 C. 7 D. Không xác định CÂU 6. Có 4dung dịch trong suốt mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation một loại anion. Các loại iỏntong cả 4dung dịch gồm pb2 Ba2 Mg2 K SO42- Cl- CO32 NO3 . 4 dung dịch đó là những dung dịch nào sau đây A. BaCl2 MgCO3 K2SO4 Pb NO3 2 B. BaCl2 MgSO4 K2CO3 Pb NO3 2 C. BaCl2 PbCO3 K2SO4 Mg NO3 2 7 D. MgCl2 PbSO4 K2CO3 Ba NO3 2 CÂU 7. Một hỗn hợp gồm Na Al có tỷ lệ số mol là 1 2. Cho hỗn hợp này vào nước . sau khi kết thúc phản ứng thu được 8 96lit khí H2 đktc và chất rắn. tính khối lượng chất rắn thu được A. 5 6g 7 B. 5 5g 7 C. 5 4g 7 D 10 8g CÂU 8. Cho 1 15g một kim loại kiềm X tan hết vào nước . Để trung hòa dung dịch .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.