TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM HỌC 2010-2011-MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ: 803

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học lần vi năm học 2010-2011-môn vật lý - mã đề: 803', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI KHỐI THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM HỌC 2010-2011-MôN VẬT LÝ Thời gian làm bài 90ph MÃ ĐỀ 803 a. PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINH 40 câu Câu 1 Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng A. có khả năng đâm xuyên mạnh. B. tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. có thể đi qua lớp chì dày vài xentimet cm . D. có khả năng làm ion hóa không khí và làm phát quang một số chất. Câu 2 Con lắc lò xo gồm một hòn bi có khối lượng 400 g và một lò xo có độ cứng 80 N m. Hòn bi dao động điều hòa trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. tốc độ của hòn bi khi qua vị trí can bằng là 41 m s. B. 2 00 m s. C. 0 25 m s. D. 0 71 m s. Câu 3 Để duy trì dao động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó ta phải A. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không thay đổi theo thời gian. B. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian. C. làm nhẵn bôi trơn để giảm ma sát. D. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì. Câu 4 Mạch điện R1 L1 C1 có tần số cộng hưởng f1. Mạch điện R2 L2 C2 có tần số cộng hưởng f2. Biết f2 f1. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng sẽ là f. Tần số f liên hệ với tần số f1 theo hệ thức A. f 3fi. B. f 2fi. C. f 1 5 fl. D. f fi. Câu 5 Cho hằng số Plăng h 6 Js vận tốc ánh sáng trong chân không c m s . Năng lượng của photon ứng với ánh sáng tím có bước sóng Ằ 0 41Ịjm là A. 4 - 19 J. B. 5 eV. C. 4 - 25 J. D. 2 1 eV. T . X. .x _ T 1 Y Câu 6 Đoạn mạch R L C mắc nối tiếp có R 40 Q L -Ệ- H C - 7 F. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u 120 V2 cos 100 Tĩ t V . Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là A. i 1 5cos 100tft tf 4 A . B. i 1 5 y ĩ cos 100 Tĩ t - n 4 A . C. i 3 cos 100 t 4 A . D. i 3 cos 100 t - Tĩ 4 A . Câu 7 Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là A. bước sóng của ánh sáng kích thích. B. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích có thể gây ra hiện tượng quang điện. C. công thoát electron ở bề .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.