TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG V LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD Nhập điểm sử dụng điểm tham chiếu Dim basePnt 0 To 2 As Double basePnt 0 2 basePnt 1 2 basePnt 2 0 returnPnt basePnt Nhap mot diem MsgBox Toa do WCS cua diem returnPnt 0 _ returnPnt 1 returnPnt 2 Vẽ đường thẳng nối từ điểm tham chiếu đến điểm cuối cùng nhập vào Dim lineObj As AcadLine Set lineObj basePnt returnPnt ZoomAll Phương thức GetDistance cho phép người dùng nhập một số âm tại dòng nhắc và sẽ trả về một số âm tương ứng. Nhưng khi người dùng chọn điểm trên màn hình bản vẽ phương thức luôn trả về giá trị tuyệt đối của khoảng cách giữa hai điểm. Nếu khoảng cách được nhập vào bằng cách chọn điểm trên màn hình AutoCAD sẽ tạo ra một đường thẳng để giúp người dùng quan sát và đường thẳng này sẽ mất đi sau khi người dùng nhập xong khoảng cách. Nếu không nhập giá trị cho tham số Point người dùng sẽ phải xác định hai điểm trên màn hình để xác định khoảng cách. Nếu gán giá trị cho tham số Point người dùng chỉ cần chọn thêm một điểm trên màn hình giá trị khoảng cách sẽ được tính từ điểm truyền cho tham số Point và điểm cho người dùng chọn. Theo mặc định của AutoCAD các điểm nhập vào có tọa độ không gian gồm đầy đủ 3 thành phần x y z nên khoảng cách giữa hai điểm là khoảng cách trong không gian. Người dùng có thể yêu cầu AutoCAD chỉ tính khoảng cách phẳng bằng cách thực hiện phương thức InitializeUserInput trước khi thực hiện phương thức GetDistance với tham số OptionBits tương ứng để AutoCAD bỏ qua thành phần tọa độ z. Nếu người dùng không nhập giá trị hoặc điểm nào cả mà nhấn ENTER thì AutoCAD sẽ phát sinh lỗi User input keyword. Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng phương thức GetDistance Sub Example_GetDistance Ví dụ minh họa cách sử dụng phương thức GetDistance. Dim returnDist As Double Nhập và trả về giá trị khoảng cách có sử dùng dòng nhắc returnDist Nhap khoang cach MsgBox Khoang cach vua nhap la returnDist vbCrLf _ Nhap gia tri tiep theo co

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.