TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Trường THPT Số II

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 trường thpt số ii', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Trường THPT Số II Mộ Đức Học sinh làm trong 60 phút Câu 1. Trên đường phố có mức cường độ âm là L1 70 dB trong phòng đo được mức cường độ âm là L2 40dB. Tỉ số I1 I2 bằng A. 300. B. 10000. C. 3000. D. 1000. Câu 2. Động năng của êlectron bứt ra khỏi mặt kim loại trong hiệu ứng quang điện không phụ thuộc vào 1. Tần số của ánh sáng chiếu vào kim . Cường độ ánh sáng chiếu vào. 3. Diện tích kim loại được chiếu sáng. Những kết luận nào đúng A. Không kết luận nào đúng. B. 1 và 2. C. 3 và 1. D. 2 và 3. Câu 3. Một sóng truyền dọc theo trục ox có phương trình u 0 5cos 10 X -100 m . Trong đó thời gian t đo bằng giây x đo bằng mét. Vận tốc truyền của sóng này là A. 100 m s. B. 628 m s. C. 314 m s. D. 157 m s. Câu 4. Một mạch điện xoay chiều RLC có điện trở thuần R 110 Q được mắc vào điện áp u 220yÍ2cos 100 t y V . Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì mạch sẽ tiêu thụ công suất bằng A. 115W. B. 220W. C. 880W. D. 440W. Câu 5. Một máy phát điên xoay chiều một pha có rôto là mét nam ch m iũn gâm 10 cíp cùc. Õ ph3t ra dbng iũn xoay chiÒu cã tỌn sè 50 Hz thx vEn tèc quay cna r to ph i b ng A. 300 vbng phót B. 500 vbng phót C. 3000 vbng phót D. 1500 vbng phót Câu 6. Biein noi cuia moit con laic loi xo thaúng nổing dao noing nieiu hoia A. Lai xmax B. Baìng chieiu daii toii na troi chieiu daii ôi vò trí cain baing C. Lai quaing nổôing ni trong 1 4 chu ky khi vait xuait phait toi vò trí cain baing hoaic vò trí biein D. A B C neiu nuing Câu 8. Moit con laic loi xo treo thaing nổing vai dao noing nieiu hoia vôii tain soi 4 5Hz. Trong quai trình dao noing chieiu daii loi xo biein thiein tổi 40 cm nein 56 cm. Laiy g 10 m s. Chieiu dai tổí nhiein cuia noi lai A. 48 cm B. 46 8 cm C. 42 cm D. 40 cm Câu 9. Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng của con lắc đơn lên hai lần thì tần số dao động của có là A. f. B. 4z f . C. f. D. f . 2 72 Câu 10. Moit con laic loi xo treo thaing noing naiu dổôii coi khoii lổôíng m 100 g. Vait dao noing vôii

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.