TAILIEUCHUNG - GDI+ - ThS. Nguyễn Hà Giang

GDI: Graphical Device Interface GDI+ là API (Application programming interface) cung cấp các lớp cho phép Tạo những đồ họa 2D vector Thao tác trên font, chuỗi ký tự Hiển thị các đường, hình và ảnh Thư viện FCL chứa các lớp thao tác vẽ trong namespace Tất cả các thao tác tô vẽ trên GUI đều thực hiện bởi chức năng GDI+ | GDI ThS. Nguyễn Hà Giang Khoa CnTt Nội Dung GDI Chương trình vẽ cơ bản trên Form Lớp Graphics và hàm OnPaint Lớp Color và Font Lớp Pen và Brush Các hàm vẽ đường thẳng hình chữ nhật ellipse Các hàm vẽ cung đa giác Hiển thị ảnh Minh họa Multimedia 51 Nguyen Ha Giang - 2008 GDI GDI Graphical Device Interface GDI là API Application programming interface cung cấp các lớp cho phép Tạo những đồ họa 2D vector Thao tác trên font chuỗi ký tự Hiển thị các đường hình và ảnh. Thư viện FCL chứa các lớp thao tác vẽ trong namespace Tất cả các thao tác tô vẽ trên GUI đều thực hiện bởi chức năng GDI Nguyen Ha Giang - 2008 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.