TAILIEUCHUNG - ADO.NET - ThS. Nguyễn Hà Giang

ActiveX Data Object .NET () Công nghệ của MS trên .NET Framework Phát triển từ nền tảng ADO Cung cấp các lớp đối tượng và hàm thư viện phục vụ cho việc kết nối và xử lý dữ liệu là một phần của .NET Framework Thư viện lớp có chức năng thao tác dữ liệu trong ngôn ngữ là dạng “Disconnected” Cho phép lấy cả một cấu trúc phức tạp của DL từ CSDL, sau đó ngắt kết nối rồi mới thực hiện thao tác xử lý! ADO luôn phải duy trì kết nối trong suốt quá trình làm việc | ThS. Nguyễn Hà Giang Nội Dung Quá trình phát triển Đặc điểm .NET Data Provider DataSet Data Source Configuration Wizard Nguyen Ha Giang - 2009 Ul Giới thiệu __ ActiveX Data Object .NET Công nghệ của MS trên .NET Framework Phát triển từ nền tảng ADO Cung cấp các lớp đối tượng và hàm thư viện phục vụ cho việc kết nối và xử lý dữ liệu .NET Application Nguyen Ha Giang - 2009 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.