TAILIEUCHUNG - Quyết định số 5478/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 5478 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 2003 QH11 ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 112 2009 NĐ-CP ngày 14 12 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thông tư số 04 2010 TT-BXD ngày 26 5 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Quyết định số 02 2011 QĐ-UBND ngày 10 01 2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý Căn cứ Quyết định số 2540 QĐ-UBND ngày 03 6 2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Bảng giá ca máy thiết bị thi công và các tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội Căn cứ Nghị định số 205 2004 NĐ-CP ngày 14 12 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước Căn cứ Nghị định số 70 2011 NĐ-CP ngày 22 8 2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác trang trại hộ gia đình cá nhân các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động Căn cứ Nghị định số 22 2011 NĐ-CP ngày 04 4 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01 05 2011 Căn cứ Thông tư 05 2005 TT-BLĐTBXH ngày 05 01 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205 2004 NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Theo đề nghị của Liên Sở Xây dựng - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Giao thông vận tải - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công thương tại tờ trình số 6081 TTr-LS ngày 25 8 2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.