TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp: Công tác tổ chức quản lý sự dụng lao động và chính sách tiền lương của công ty Dệt Hà Nội – 3

Phương pháp trả lương Công ty thực hiện phân phối thu nhập hàng tháng trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá sản phẩm, chất lượng sản phẩm (đối với công nhân hưởng lương sản phẩm) và đơn giá tiền lương kết hợp với phân hạng thành tích trong tháng. Phương pháp bình điểm và phân hạng thành tích trong tháng. a) Các chỉ tiêu phân loại thành tích trong tháng. -Loại A1:Tổng số điểm là 20 điểm. -Loại A2: Tổng số điểm là 18-19 điểm (mỗi chỉ tiêu phải đạt tối thiểu 9. | Phương pháp trả lương Công ty thực hiện phân phối thu nhập hàng tháng trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đơn giá sản phẩm chất lượng sản phẩm đối với công nhân hưởng lương sản phẩm và đơn giá tiền lương kết hợp với phân hạng thành tích trong tháng. Phương pháp bình điểm và phân hạng thành tích trong tháng. a Các chỉ tiêu phân loại thành tích trong tháng. -Loại A1 TỔng số điểm là 20 điểm. -Loại A2 Tổng số điểm là 18-19 điểm mỗi chỉ tiêu phải đạt tối thiểu 9 điểm -Loại B Tổng số điểm đạt từ 17-18điểm. -Không phân loại Tổng số điểm 17điểm. b Hệ số phân loại thành tích. -Loại A1 Hệ số là . -Loại A2 Hệ số là . -Loại B Hệ số là . -Không phân loại hệ số là . c Đối tượng xét phân hạng thành tích Đối với công nhân trực tiếp sản xuất có 4 chỉ tiêu Chỉ tiêu sản lượng -Loại A1 Đạt 100 kế hoạch sản lượng được 5 điểm. -Loại A2 Đạt 98-100 kế hoạch sản lượng được 4 điểm. -Loại B Đạt 95-98 kế hoạch sản lượng được 3 điểm. Chỉ tiêu sản lượng và phân loại thao tác. Căn cứ theo tỷ lệ định mức phân cấp của từng ngành sản xuất và phân loại thao tác. -LoạiA Đạt 95-100 sản phẩm loại 1-được 5 điểm. 47 -Loại B Đạt 80-95 sản phẩm loại 1-được 4điểm. Chỉ tiêu an toàn tiết kiệm. -Loại A Đạt100 chỉ tiêu-được5 điểm. -Loại B Có vi phạm nhỏ nhưng chưa đến mức kỷ luật -được 4 điểm. Chỉ tiêu ngày giờ - công. -Loại A được 5 điểm. -Loại B được 4 điểm. ĐỐi với cán bộ công nhân viên quản lý có hai chỉ tiêu. Chỉ tiêu chất lượng công tác -Loại A1 nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được 5 điểm -Loại A2 nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không thật xuất sắc-được 4 điểm . -Loại B nếu hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp hoặc có một số vi phạm nghiêm trọng về nội quy lao động hoặc một số sai xót nhỏ về chuyên môn nghiệp vụ -kỹ thuật -được 8 điểm. Chỉ tiêu ngày giờ- công. -Loại A1 được 10 điểm. -Loại A2 được 9 điểm chỉ thiếu một công so với qui định -Loại B được 8 điểm. Phương pháp trả lương Hiện nay Công ty Dệt May Hà Nội đang sử dụng chế độ tiền lương theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.