TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: "DẤU ẤN VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN ASEAN NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ NHỮNG BÀI HỌC CHO HỘI NHẬP"

Bài báo phân tích những ảnh hưởng khách quan của cuộc kháng chiến ở Việt Nam đối với sự hình thành tổ chức ASEAN và nêu lên một cách nhìn khác về sự đóng góp của Việt Nam vào sự thành lập và phát triển của ASEAN. Từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho sự hội nhập hôm nay của Việt Nam vào ASEAN. | TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH CN TẬP 10 SÓ 09 - 2007 DẤU ẤN VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN ASEAN NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ NHỮNG BÀI HỌC CHO HỘI NHẬP Trần Thị Thu Lương ĐHQG-HCM TÓM TẢT Bài báo phân tích những ảnh hưởng khách quan của cuộc kháng chiến ở Việt Nam đối với sự hình thành tổ chức ASEAN và nêu lên một cách nhìn khác về sự đóng góp của Việt Nam vào sự thành lập và phát triển của ASEAN. Từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho sự hội nhập hôm nay của Việt Nam vào ASEAN. Trong 10 năm qua một Việt Nam hội nhập mạnh mẽ vào ASEAN một Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên sự trỗi dậy của một ASEAN mới trong bối cảnh thế giới phức tạp đầy biến động đã được thừa nhận và khẳng định. Tuy nhiên trước khi đạt được những thành tựu ấy Việt Nam đã phải đi qua nhiều thập kỷ thăng trầm sóng gió trong quan hệ với ASEAN. Trong suốt những thập kỷ ấy mặc dù chưa phải là một thành viên của hiệp hội nhưng Việt Nam vẫn có những tác động mạnh mẽ tới lịch sử phát triển của ASEAN. Sẽ không thể hiểu được một cách sâu sắc Việt Nam trong ASEAN hôm nay và tương lai nếu không hiểu rõ Việt Nam với ASEAN hôm qua. Trên quan điểm đó chúng tôi cho rằng việc phân tích những dấu ấn của Việt Nam trong tiến trình phát triển ASEAN không chỉ là việc ôn lại lịch sử mà còn để soi sáng nhận thức và rút ra những bài học quý cho tiến trình hội nhập của chúng ta trong hiện tại và tương lai. 1- Trước đại chiến thế giới lần thứ II sự xâm lược và thống trị thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ đã nhấn chìm các quốc gia Đông Nam Á vào họa mất nước nô lệ và do vậy ngọn cờ khởi nghĩa chống thực dân bùng cháy khắp Đông Nam Á từ lục địa đến hải đảo. Khát vọng được tự do độc lập thoát khỏi ách thống trị thực dân là khát vọng cháy bỏng chung của các dân tộc ở Đông Nam Á. Xét trên bình diện khu vực cho đến khi Đại chiến thế giới lần thứ II kết thúc nét lớn nhất của Đông Nam Á là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc được triển khai nhanh nhất mạnh nhất so với các khu vực khác trên thế giới. Từ những ngày đầu ấy những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.