TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p6', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | nghiên cứu triển khách quan trọng mang ý nghĩa chiến lược lại bị hạn chế do thiếu vốn .Việc thực hiện một phần vốn trong tổng giá trị dự án đầu tư cho công tác nghiên cứu triển khai vẫn chưa được thực hiện do nghiên cứu khoa học công nghệ chưa được coi là một nội dung chỉ trong cơ chế quản lý đầu trò của khoa học công nghệ chưa thể hiện bằng biện pháp cụ thể về mức đầu tư tài chính chế độ cán bộ chưa tạo lập được hệ thống chính sách thích hợp để thúc đẩy các nhà hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phải dựa trên KH- CN và hướng theo nhu cầu của sự phát triển kinh tế- xã hội. Sau khi được chuyển thành cơ quan quản lý nhà nước về các hoạt động KH- CN Bộ KH- CN và môi trường đã từng bước phát huy vai trò quản lý nhà nước trong việc giám sát kiểm tra các hoạt động KH- CN quản lý nhà nước về chuyển giao CN trình độ CN trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên công tác quản lý chưa thể hiện được tính đổng bộ chưa gắn kết chặt chẽ với quản lý kinh tế và xã hội chưa tạo lập thị trường rộng rãi cho KH- CN. Nhiều công trình KH khi áp dụng vào sản xuất còn gặp trở ngại. Bởi sản xuất chưa thực sự có nhu cầu KH. Cạnh đó nhiều viện nghiên cứu có khả năng đáp ứng nhu cầu của sản xuất lại 46 không có đơn đặt hàng. Hiện tượng tách rời gữa KH và sản xuất còn phổ biến. Thành tựu KH các tiến bô CN chưa được áp dụng rông rãi nên chưa tạo chuyển biến rõ nét về năng suất chất lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Chưa tạo được những ngành nghề mới xuất phát từ kết quả của hoạt đông KH- CN. Thị trường cho KH- CN chưa được hình thành. Trình đô CN nói chung còn ở mức thấp. Trong các ngành công nghiệp hệ thống máy móc thiết bị hiện tại lạc hậu so với thế giới và hình thành từ nhiều nguồn chắp vá. Mẫu mã hàng hoá đơn điệu chất lượng sản phẩm thấp khả năng cạnh tranh xuất khẩu kém. Quy mô dự án còn nhỏ chưa tương xứng với tầm nhiệm vụ cấp nhà nước phần lớn chỉ dừng ở quy mô ngành địa phương hoặc cấp cơ sở ít có tác dụng thúc đẩu sản xuất. Công tác quản lý KH- CN tuy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.