TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1966/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN” | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1966 2011 QĐ-UBND Phú Yên ngày 25 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 Căn cứ Quy chế đánh số và gắn biển số nhà được ban hành tại Quyết định số 05 2006 QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Để thuận lợi việc giao dịch thông tin liên lạc liên quan đến địa chỉ nhà của cộng đồng xã hội đáp ứng yêu cầu quản lý về hành chính an ninh trật tự dân cư nhà đất góp phần tạo nề nếp văn minh đô thị ở tỉnh Phú Yên Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 68 TTr-SXD ngày 21 tháng 7 năm 2011 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định 609 BC-STP ngày 13 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên . Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Sở Xây dựng - Hướng dẫn UBND huyện thị xã thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn. - Thẩm định các kế hoạch thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn các huyện thị xã thành phố trong tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. - Thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình đề xuất giải pháp hoặc giải quyết những vấn đề tồn tại bất cập về đánh số và gắn biển số nhà tại các huyện thị xã thành phố trong tỉnh. 2. UBND cấp huyện - Chỉ đạo đơn vị trực thuộc lập kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo kế hoạch được duyệt lập phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn chỉ đạo UBND cấp phường tổ chức thông tin công khai phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn. - Trình UBND tỉnh phê duyệt qua Sở Xây dựng thẩm định kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn. - Tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn. - Thực hiện cung cấp Giấy chứng nhận số nhà cho tổ chức cá nhân hộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.