TAILIEUCHUNG - Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Những vấn đề chung về cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA NGAÂN HAØNG CHƯƠNG 1 NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH niệm: Theo nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001: Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và chuyển giao cho bên thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được thỏa thuận. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính, hoặc hoàn trả tài sản cho bên cho thuê. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH 2. Đặc điểm: Công ty cho thuê tài chính tài trợ dưới hình thức mua và chuyển giao tài sản cho bên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN