TAILIEUCHUNG - Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Chương 4: Cho vay bổ sung vốn lưu động

Cho vay từng lần là phương thức cho vay được thực hiện riêng biệt theo từng nhu cầu vốn của khách hàng. Hợp đồng tín dụng ký độc lập cho từng lần vay. Giải ngân thu nợ được thực hiện riêng cho từng lần vay. | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA NGAÂN HAØNG CHƯƠNG 1 NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1. Cho vay từng lần (cho vay theo món): a. Khái niệm: Cho vay từng lần là phương thức cho vay được thực hiện riêng biệt theo từng nhu cầu vốn của khách hàng. I. CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG 1. Cho vay từng lần: b. Đặc điểm: - Hợp đồng tín dụng ký độc lập cho từng lần vay. - Giải ngân, thu nợ được thực hiện riêng cho từng lần vay. - Vốn tín dụng chỉ tham gia vào một giai đoạn hay một chu kỳ sản xuất kinh doanh I. CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG 1. Cho vay từng lần: c. Đối tượng áp dụng: Khách hàng không đủ điều kiện cho vay theo hạn mức tín dụng Khách hàng không có nhu cầu vay vốn thường xuyên Khách hàng mới giao dịch với ngân hàng lần đầu I. CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG 1. Cho vay từng lần: d. Mức cho vay: Nhu cầu VLD PAKD = Tổng chi phí PAKD - Chi phí dài hạn (Khấu hao cơ bản) Mức cho vay = Nhu cầu VLĐ PAKD - Vốn tự có của khách hàng I. CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    10-08-2020
4    4    0    10-08-2020
12    6    0    10-08-2020
4    5    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
331    7    0    10-08-2020
19    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN