TAILIEUCHUNG - ĐIỆN TRỞ_BIẾN TRỞ_QUANG TRỞ

+Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện , nếu có một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ và ng−ợc lại , vật cách điện có điện trở cực lớn. +Điện trở dây dẫn là sự phụ thuộc vào chất liệu và tiết diện của dây dẫn đ−ợc tính theo Công thức: R = ủ L/ S Trong đó : R là điện trở có đơn vị là Omh ( Ω ) L là chiều dài của dây S là tiết diện của dây dẫn. | Nguvenvanbientbd47@ Hãy cùng nhau nghiên cứu Nguvenvanbi I ĐIỆN TRỞ_BIẾN TRỞ_QUANG TRỞ 1 Điện Trở a Khái Niệm Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện nếu có một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ và ng-ợc lại vật cách điện có điện trở cực lớn. Điện trở dây dẫn là sự phụ thuộc vào chất liệu và tiết diện của dây dẫn đ-ợc tính theo Công thức R ủ L S Trong đó R là điện trở có đơn vị là Omh Q L là chiều dài của dây S là tiết diện của dây dẫn b Điện trở trong thực tế và trong các mạch điện tử Hình dáng và kí hiệu Trong thực tế điện trở là một loại linh kiện điện tử không Phân cực nó là một linh kiện quan trọng trong các mạch điện tử chúng đ-ợc làm Từ hợp chất của cácbon và kim loại và đ-ợc pha theo tỉ lệ mà tạo ra các con điện Trở có điện dung khác nhau. 1 Nguvenvanbientbd47@ Hãy cùng nhau nghiên cứu Hình dạng của điện trở trong các sơ đồ mạch điện tử R R ---V A --- E 1 Đơn vị của điện trở đ-ợc đo bằng Q k Q M Q 1M Q 1000k Q 1000 Q Cách nghi trị số của điện trở Các điện trở có kích th-ớc nhỏ đ-ợc nghi bằng các vạch màu theo quy định chung của Thế giới. Còn các điện trở có kích th-ớc lớn hơn có công suất lớn hơn 2 W th-ờng đ-ợc nghi trực tiếp lên thân VD Điện trở công suất Điện trở sứ Cách đọc trị số điện trở trong thực tế Đọc theo quy -ớc màu sẵc theo qui -ớc của quỗc tế 9 Multiplier 1 1 ì Tolerance 1 1 1 1 .01 Silver 1 10 4 Sĩlver i ŨoJd 5 ữold i 1 ĩ 1 1 10 s ỉ lữũ i 2 ĨŨK . 1 i 1 1 i 1 10ỮK 2 0 5 IM 9 10M s rị số Sai số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN