TAILIEUCHUNG - Tiểu luận: "Một số giải pháp phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung"

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: "một số giải pháp phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở xí nghiệp may xuất khẩu lạc trung"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây xu thế toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ mối quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới càng trở nên chặt chẽ và rất phức tạp chúng tác động rất nhiều đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Với thực tế cấp thiết trên đòi hỏi Việt Nam phải tích cực chủ động tham gia hội nhập kinh tế với kinh tế khu vực và trên thế giới nhằm khai thác có hiệu quả những thế mạnh của nền kinh tế trong nước. Bên cạnh những hoạt động kinh tế đối ngoại đem lại hiệu quả cao như xuất nhập khẩu hàng hoá thì các hoạt động gia công quốc tế cũng là một phương pháp hữu hiệu nó vừa phù hợp với thực tế nền kinh tế nước ta hiện nay đồng thời phù hợp với đường lối chính sách của Đảng về phát triển công nghiệp hoá. Trong gia công quốc tế thì lĩnh vực gia công may mặc đóng một vai trò khá quan trọng trong tổng sản phẩm quốc nội của nước ta. Những năm gần đây tuy có trải qua những thăng trầm do sự biến động của tình hình kinh tế chính trị thế giới nhưng ngành may mặc xuất khẩu ở Việt nam đã nhanh chóng tìm được bạn hàng và ngày càng khẳng định được chính mình trên thị trường thế giới. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề gia công quốc tế nói chung và gia công hàng may mặc nói riêng tôi đã chọn đề tài Một số giải pháp phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung để viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm phân tích và đánh giá thực trạng gia công ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. Đồng thời đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. Bài báo cáo thực tập gồm 3 chương 2 Chương 1 Một số vấn đề về gia công may mặc xuất khẩu của Việt Nam Chương 2 Hoạt động gia công may mặc xuất khẩu của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung Chương 3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc cùng các cô chú các anh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    12-08-2020
103    4    1    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN