TAILIEUCHUNG - Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

1. Khái niệm: Huy động vốn là nghiệp vụ tiếp nhận nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các tổ chức và cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau để hình thành nên nguồn vốn hoạt động của ngân hàng. | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA NGAÂN HAØNG CHƯƠNG 2 NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Tổng quan về nghiệp vụ huy động vốn I Các hình thức huy động vốn tại NHTM II Các giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động III NỘI DUNG CHƯƠNG 2 1. Khái niệm: Huy động vốn là nghiệp vụ tiếp nhận nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các tổ chức và cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau để hình thành nên nguồn vốn hoạt động của ngân hàng. I. TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 2. Vai trò của hoạt động huy động vốn: Đối với nền kinh tế: Kênh chu chuyển nguồn vốn. Góp phần kiểm soát lạm phát. Cung cấp hàng hóa cho thị trường tài chính. Đối với NHTM: Tạo nguồn vốn chủ lực cho hoạt động kinh doanh. Thu hút khách hàng, nâng cao uy tín, thương hiệu. I. TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 2. Vai trò của hoạt động huy động vốn: Đối với khách hàng: Kênh đầu tư vốn an toàn. Tích lũy nguồn tiền nhàn rỗi. Tiếp cận được các dịch vụ tiện ích của ngân hàng. I. TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 3. Trách nhiệm của NHTM đối

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    12-08-2020
17    5    0    12-08-2020
163    5    0    12-08-2020
1    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN