TAILIEUCHUNG - Ebook Portable Softwares part 56

Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 56', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khi bạn double click vào 1 khóa RegEdit sẽ pop up. Click vào thư mục mẹ trong trường hợp này là inKline Global và right-click vào nó và chọn Export và lưu nó vào cùng thư mục với các file khác chỉ trong trường hợp bạn quên nơi để file và giờ phải tìm lại cuối cùng nó phải aswell . Chạy file registry vừa export và thử chạy lại chương trình. Lặp lại những bước trên nếu chương trình vẫn báo lỗi về các thiết lập registry và export và thử từng cái một như vậy sẽ không có các khóa registry không cần thiết. Giờ đến phần dễ rồi nếu bạn biết 1 chút về file batch .bat . Bạn cần viết 1 file batch để tự động hóa các tiến trình để nó thêm và xóa các khóa registry. Đầu tiên bạn cần nhập nội dung tất cả các file .REG vào 1 file .REG sao cho thuận tiện . Bạn không cần thêm những dòng như thế này Windows Registry Editor Version . Bạn chỉ cần làm thế ở đầu mỗi file để Windows biết phải làm gì với nó . Lưu file khi hoàn thành. Tiếp theo bạn phải save cùng file đó với 1 cái tên khác như hoặc . Bây giờ xóa tất cả những gì ở dưới các dòng registry key như vậy bạn sẽ được thế này HKEY_CURRENT_USER Software KPD-Team Thay cho HKEY_CURRENT_USER Software KPD-Team HKEY_CURRENT_USER Software KPD-Team API-Guide @ API-Guide created by the The KPD-Team 1998-2002 Language - VeryFirstStart dword 00000001 FirstStart Version Khi xong rồi bạn phải thêm 1 ký tự - dấu gạch ngang sau mỗi ký tự dấu mở ngoặc vuông rồi bạn sẽ kết thúc với -HKEY_CURRENT_USER Software KPD-Team Bây giờ thì sẵn sàng cho file batch. Để cho thuận tiện để tất cả các file trong 1 folder đặt tên là Files và chạy Notepad. Tạo 1 file mới đặt tên là . Trong file đó điều duy nhất bạn cần bây giờ là đoạn mã sau rất đơn giản @echo off echo Portable API Guide. Made By DBZFYAM echo. echo Registering program. After closing the program press any key to remove echo the program s traces. When you close this screen some traces will be left echo on the current pc REGEDIT

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    12    0