TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 15

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 15 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1(2 điểm) Định nghĩa từ điển, tư tưởng của bảng băm mở. Viết dạng cài đặt từ điển bởi bảng băm mở. Với dạng cài đặt này anh(chị) hãy cài đặt phép toán tìm xem trong từ điển T có chứa từ x hay không? (x là một từ được nhập từ bàn phím) Câu 2(3 điểm ) Giả sử cần quản lý một cây chứa các số nguyên. Hãy viết dạng cài đặt cây bằng mảng danh sách các con của mỗi đỉnh. Hãy dựng một cây có 12 đỉnh và minh hoạ cách cài đặt trên bằng hình ảnh cụ thể với cây vừa dựng. Nêu cách tạo một cây Câu 3 (3 điểm) Giả sử cần quản lý một danh sách các số nguyên. Hãy viết dạng cài đặt danh sách này bằng mảng, với cấu trúc danh sách đã cài đặt, viết các chương trình con thực hiện các yêu cầu như sau: 1) Tính trung bình cộng của các số dương lưu trong danh sách 2) Sắp xếp danh sách tăng dần 3) Hiển thị danh sách lên màn hình Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    10-08-2020
1    7    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0