TAILIEUCHUNG - Luận văn: "Sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam"

Con người với tư cách là một thực thể xã hội chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có những cơ sở nhất định. Trong quá trình sản xuất, con người phải quan hệ với tự nhiên chiếm hữu những vật liệu có sẵn trong tự nhiên, biến đổi những vật liệu đó thành những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người. Ngay từ thời kì sơ khai của xã hội loài người, ý thức về xã hội, cộng đồng còn hạn chế, những người nguyên thuỷ đã biết sử dụng hoa quả tự nhiên,. | Trường Đại hoc kinh tẽ quốc dân Hà Nội Đề án Kinh tẽ chính trị nĐề tài Sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. A. LỜI NÓI ĐẦU Con người với tư cách là một thực thể xã hội chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có những cơ sở nhất định. Trong quá trình sản xuất con người phải quan hệ với tự nhiên chiếm hữu những vật liệu có sẵn trong tự nhiên biến đổi những vật liệu đó thành những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người. Ngay từ thời kì sơ khai của xã hội loài người ý thức về xã hội cộng đồng còn hạn chế những người nguyên thuỷ đã biết sử dụng hoa quả tự nhiên chim thú săn bắn đựơc những công cụ lao động giản đơn để phục vụ cho nhu cầu của mình. Hay nói cách khác con người sinh ra từ tự nhiên để tồn tại và phát triển con người phải dựa vào tự nhiên. Chiếm hữu được hiểu là quan hệ giữa con người với tự nhiên chiếm giữ những sản vật của tự nhiên. Còn sở hữu lại là mối quan hệ giữa con người với con người trong việc chiếm hữu của cải vật chất trong đó quan hệ sở hữu về tư liệu sản suất giữ vai trò quyết định. Sở hữu là phạm trù cơ bản phức tạp của Kinh tế chính trị học được bàn nhiều và cũng tồn tại không ít những ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề này. Nhưng tất cả đều dựa trên nguyên tắc phương pháp luận coi sở hữu như quá trình chiếm hữu và nhấn mạnh mặt pháp lý khi giải thích nội dung kinh tế của sở hữu. Do vậy việc tìm hiểu nội dung kinh tế của sở hữu không những cần thiết đối với lí luận kinh tế học nói chung mà còn rất quan trọng với mỗi quốc gia trong việc đánh giá các đổi mới về thực chất của sở hữu tư sản hiện đại thực chất của mô hình XHCN và con đường tất yếu chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Sở hữu là một phạm trù kinh tế mang yếu tố khách quan - xuất hiện tồn tại và phát triển cùng với sự xuất hiện tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Mặt khác quan hệ sản xuất còn mang bản chất giai cấp. Chúng ta đứng trên lập trường tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để nghiên cứu vấn đề sở hữu qua các hình thái kinh tế-xã .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN