TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 14

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 14 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1(2 điểm) Nêu khái niệm cây? Viết dạng cài đặt cây bằng danh sách cha của mỗi đỉnh. Với cách cài đặt này, viết thủ tục tìm cha của đỉnh thứ k trên cây (giả sử các đỉnh trên cây được đánh số theo một thứ tự nào đó, k là số nguyên nhập từ bàn phím) Câu 2(4 điểm ) Các phương pháp để định nghĩa một tập hợp. Giả sử cần quản lý các tập hợp A, B chứa các số nguyên, các số nguyên này có giá trị thuộc đoạn [1n] (n là một hằng số nào đó). Anh (chị) hãy: 1) Viết dạng cài đặt của tập hợp trên bởi véc tơ bít 2) Với dạng cài đặt trên, hãy viết các thủ tục tương ứng với các yêu cầu sau: i. Nhập giá trị cho tập hợp A, B ii. Tìm tập C = A∩B; C = AUB; C= A\B iii. Xác định xem số nguyên x có thuộc tập A hay không? iv. Thêm, loại bỏ số nguyên x vào, ra khỏi tập hợp 3) Anh(chị) hãy cho biết một tập hợp phải thỏa mãn điều kiện gì thì mới có thể cài đặt bằng phương pháp vecto bít Câu 3 (2 điểm) Cho biểu thức E = (2*x+y)*(5*a - b)3 a) Hãy vẽ cây nhị phân T biểu diễn biểu thức trung tố E như trên b) Muốn có biểu thức dạng tiền tố, dạng hậu tố thì phải duyệt cây T theo thứ tự nào? Kết quả duyệt ? Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0