TAILIEUCHUNG - Phép đồng dạng

Phép biến hình F được gọi là phép đồng dạng tỉ số k (k0), nếu với hai điểm M, N bất kì và ảnh M', N' tương ứng của chúng ta luôn có M'N'= kMN.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN