TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 10

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 10 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 2điểm) Nêu khái niệm danh sách, các cách cài đặt danh sách bởi mảng, bởi danh sách liên kết đơn, ưu nhược điểm của từng dạng cài đặt? Câu 2( 4 điểm ) Học sinh khối 12 dự thi hết học kỳ các môn: toán, lý, hóa, ngoại ngữ. Mỗi thí sinh cần quản lý các thông tin Số báo danh, họ tên, lớp 1. Hãy sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn để lưu trữ các thông tin của các thí sinh dự thi. Viết dạng cài đặt tương ứng của cấu trúc trên 2. Xây dựng các chương trình con thực hiện các nhiệm vụ sau: - Nhập thông tin về các thí sinh dự thi (điều kiện dừng là nhập SBD = rỗng) - Hiển thị các thí sinh dự thi theo lớp - Loại bỏ các thí sinh có điểm trung bình < 5 ra khỏi danh sách (điểm trung bình = (toan+ly+hoa+ngoaingu)/4) - Tìm kiếm thí sinh theo số báo danh nhập vào Câu 3 (2 điểm) Người ta nói rằng ngăn xếp (stack) họat động theo nguyên tắc LIFO (Last In First Out) và hàng đợi (queue) hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First In First Out). Anh (chị ) hiểu điều đó như thế nào? Cho ví dụ minh họa? Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0