TAILIEUCHUNG - Hồ sơ kê khai giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Tài liệu tham khảo mẫu hồ sơ kê khai giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam. | Mầu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc . ngày . tháng . năm . HÒ SƠ KÊ KHAI GIÁ Tên hàng hóa dịch vụ . Tên đơn vị cung ứng dịch vụ . Địa chỉ . Số điện thoại . Số Fax . Thực hiện từ ngày . tháng . năm Tên đơn vị thực hiện kê khai giá Số. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ngày. tháng. năm . V v kê khai giá dịch vụ Kính gửi - Cục Hàng không Việt Nam - Cục Quản lý Giá. Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số . 2008 TTLT BTC-GTVT ngày . tháng . năm 2008 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ tại cảng hàng không sân bay Việt Nam. . tên đơn vị gửi Hồ sơ kê khai giá kèm theo gồm các tài liệu sau 1. Bảng kê khai mức giá cụ thể 2. Phân tích nguyên nhân tăng hoặc giảm giá. 3. Quyết định của Thủ trưởng đơn vị về giá dịch vụ. 4. Mức giá tại Hồ sơ gửi kèm theo công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày . . . tên đơn vị kê khai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai. Đề nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá của . tên đơn vị kê khai theo quy định. . Nơi nhận - Như trên - Lưu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ký tên đóng dấu Ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá của cơ quan tiếp nhận Hồ sơ Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá ghi ngày tháng năm nhận được Hồ sơ kê khai giá và đóng dấu công văn đến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN