TAILIEUCHUNG - Đường tròn (tt)

Giáo trình môn hình học - Tiết 35: Đường tròn (tt) | Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Tiết 35 4. ĐƯÒNG TRÒN tt I. Mục tiêu - về kiến thức Học sinh hiểu được hai bài toán về tiếp tuyến của đường tròn ôn tập lại về phương trình đường thẳng - về kỹ năng Viết được phương trình tiếp tuyến của một đường tròn vận dụng các kiến thức đã học giải các bài tập về đường tròn. -Về TD-TĐ Biết quy lạ về quen Xét các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn theo tham số cẩn thận chính xác trong tình toán biến đổi. II. Chuẩn bị Gv Bảng phụ giấy trong đèn chiếu Hs III. Tiến trình tiết học 1 Kiểm tra bài cũ - GV nêu câu hỏi kiểm tra HS1 Viết pt đường tròn 8 có tâm I 1 3 và đi qua điểm A 3 1 Viết phương trình đường tròn đường kính MN biết M 1 -2 N 1 2 HS2 Tìm tâm và bán kính của đường tròn cho bởi phương trình sau a x 1 2 y-2 2 5 _ b x - 3 2 y2 -3 0 c x2 y2 - 4x -6y 2 0 2 HS lên bảng làm GV đánh giá và cho điểm 2 Dạy học bài mới __ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tóm tắt ghi bảng Hoạt động 1 Tiếp tuyến của đường tròn Xét bài toán 1 Viết PT tiếp tuyến của đường tròn 8 x 1 2 y-2 2 5 biết rằng tiếp tuyến đó đi qua M 5 5 -1 1 GV treo bảng phụ nd bài toán Cho HS làm khoảng 3 phút - Hướng dẫn Hãy tìm tâm và bán kính của 8 Gọi A là đường thẳng đi qua M ựỉ-1 1 thì A có pt ntn A là tiếp tuyến của 8 khi nào _ 1- J5a b d I A 5 5 o1 2 T Vs Ja b V5 a b yỈ5a2 5b2 - HS đọc đề bài toán hiểu nhiệm vụ. Suy nghĩ tìm cách giải quyết - Xác định tâm và bán kính của 8 I -1 2 R T5 - Phương trình đường thẳng A qua M ạ 5 -1 1 a x- V5 1 b y-1 0 a2 b2 0 - d I A 75 3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn Bài toán 1 sgk Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Giải pt này ta tìm được a b thay vào pt đường thẳng A ta được pt tiếp tuyến của 8 qua M. GV chiếu kết quả bài giải lên màn hình Để viết pt tiếp tuyến của đường tròn ta dùng điều kiện gì Nêu điều kiện Đthẳng tiếp xúc với đường tròn kvck khoảng cách từ tâm đtròn đến đthẳng bằng bk của đtròn - Nếu M e 8 thì ta có cách giải đơn giản hơn - xét bài toán 2 Bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN